Lees voor

2 april 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 02 april 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.

Wethouder Slomp

Ton voor Optimaal Leven Team

Samenvatting

Hoogeveen en De Wolden krijgen een ton subsidie van het Rijk voor hun Optimaal Leven Team. Het team ondersteunt mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid op allerlei medische en maatschappelijke gebieden. Daarmee kan een Optimaal Leven Team een belangrijke bijdrage leveren aan onder meer beschermd wonen en de aanpak rond personen met verward gedrag.
Dankzij de subsidie kan het Optimaal Leven Team verder worden ontwikkeld en goed worden ingebed in de wijken en dorpen.

Stukken

2.

Wethouder Vos

Tussenbalans uitvoering Jeugdhulp

Samenvatting

Het college stuurt een voortgangsrapportage van het uitvoeringsplan jeugdhulp 2017-2020 naar de gemeenteraad. Bij de vaststelling van de nota Jeugdhulp in 2017 is besloten om midden dit jaar een tussenbalans te maken. De rapportage geeft een overzicht van wat er in de eerste twee jaar is gerealiseerd en in gang gezet.

Stukken

3.

Wethouder Vos

College: verbetering inzamelen oud papier in 2020

Samenvatting

Het college verwacht dat verbeteringen in de inzameling van het oud papier en karton in 2020 kunnen worden doorgevoerd. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad. Vorig jaar heeft Area Reiniging voor de gemeente een aantal scenario’s onderzocht om de inzameling van oud papier en karton te verbeteren. Dit moet nog verder worden uitgewerkt en moet ook nog worden besproken met de scholen en verenigingen, die op dit moment oud papier inzamelen. Binnenkort worden de uitgangspunten voor de verbetering van de inzameling gepresenteerd aan het college.

Stukken

4.

Wethouder Steenbergen

Uitstel scholen voor actualiseren huisvestingsplannen

Samenvatting

Het college verleent aan de instellingen van het voorgezet onderwijs in Hoogeveen tot 31 december uitstel voor het actualiseren van de huisvestingsplannen. Schoolbesturen zitten midden in de ontwikkeling van een visie op doorlopende leerlijnen van kinderen van het basis- naar het voorgezet onderwijs. Vanwege die visievorming vragen de schoolbesturen van het voorgezet onderwijs uitstel voor het actualiseren van de huisvestingsplannen. De visievorming kan van invloed zijn op de keuzes in de huisvesting. Daarom is het logisch eerst de visievorming af te ronden en daarna het huisvestingsplan te actualiseren.

Uitgelicht

Zoeken