Lees voor

2 oktober 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 02 oktober 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

Plan voor bouw woningen Julianastraat

Samenvatting

Het college wil de bouw van maximaal 32 woningen mogelijk maken op het terrein van het voormalig Roelof van Echten College aan de Julianastraat in Hoogeveen. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. De locatie is vrijgekomen door de verhuizng van het Roelof van Echten College naar het Bentinckspark. De beslissing over de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van deze woningbouw is aan de gemeenteraad.

Stukken

2.

Wethouder Slomp

Agenda met acties voor mensen met beperking is klaar

Samenvatting

Het college verwacht dat de Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid en Inclusie in november in de gemeenteraad kan worden behandeld. Dat antwoordt het college op vragen van de fracties D66, SP en Gemeentebelangen. Het gaat om een document, een agenda, waarin concrete acties staan voor mensen met een beperking. Zij moeten gelijke rechten en kansen hebben en kunnen meedoen en welkom zijn bij bedrijven, organisaties en instellingen.
Vorig jaar is een VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte afgesloten. Daar vloeide een werkgroep uit voort, waarin de WMO-raad, het Senioren Platform, het Gehandicaptenplatform, WAC-Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen zitten. Zij hebben het afgelopen jaar samengewerkt om invulling aan de agenda te geven.

Stukken

3.

Burgemeester Loohuis

Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie

Samenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor om de leden van de bezwaarschriftencommissie te herbenoemen. Het gaat om de heer mr. J.J. van Vliet (voorzitter), de heer mr. A.H. Saman (plaatsvervangend voorzitter), mevrouw mr. A. Bruins-Meijering (lid), de heer E. Hahn (lid), mevrouw mr. E.M. Rink (lid) en mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven.
Ook wordt de raad voorgesteld een nieuwe Verordening bezwaarschriftencommissie Hoogeveen vast te stellen. Daarin is onder meer de zittingsduur van de leden teruggebracht tot maximaal twee keer vier jaar. Om te voorkomen dat in één keer veel kennis binnen de commissie verloren gaat, wordt voor de zittende leden een rooster van aftreden opgesteld.
Inwoners kunnen in veel gevallen bij de bezwaarschriftencommissie terecht als zij het niet eens zijn met een besluit van de gemeente. De commissie bekijkt dan de zaak opnieuw en brengt advies uit aan het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dan kan de gemeenteraad, het college van B&W of de burgemeester zijn.

Stukken

4.

Wethouder Giethoorn

College trekt samen op met Schutters in plannen woningbouw

Samenvatting

Het college wil samen met een groep initiatiefnemers en Plaatselijk Belang woningbouw in Noordscheschut mogelijk maken. Op dit moment zijn er ongeveer dertig belangstellenden voor kavels voor een vrijstaande of een twee-onder-een-kapwoning en sociale huur (Domesta). Het college gaat nu samen met de belangstellenden uitzoeken op welke locatie(s) gebouwd moet worden en hoe dit er uit moet gaan zien. Vervolgens kan de gemeente hiervoor een bestemmingsplan maken.

5.

Wethouder Giethoorn

Extra subsidie voor ‘dorps-ommetje’

Samenvatting

Het college verleent in het kader van Vitaal Platteland de Vereniging Dorpsbelangen Fluitenberg een extra subsidie van 2000 euro. Het gaat om het project dorps-ommetje Fluitenberg. Nadat de vereniging eerder subsidie had gekregen, bleek dat het aanleggen van het pad met woudzand (een steviger product voor de ondergrond) toch beter te zijn dan realiseren met gewoon zand. Dat is 2000 euro duurder. Er was nog bijna 10.000 euro over van het budget Vitaal Platteland 2018.

Stukken

6.

Wethouder Giethoorn

Vragen Gemeentebelangen over oorlogsmonumenten

Samenvatting

Het college heeft schriftelijke vragen beantwoord van de fractie Gemeentebelangen over de verzorging en onderhoud van oorlogsmonumenten.

Stukken

7.

Burgemeester Loohuis

Jaarrapport over beveiliging rijbewijzen, reisdocumenten en data

Samenvatting

Het college heeft de jaarlijkse rapportage op basis van de zelfevaluaties Basis Registratie Personen en reisdocumenten voor kennisgeving aangenomen. In dit rapport wordt onder meer verslag gedaan van de (fysieke) beveiliging van rijbewijzen en reisdocumenten en van data in digitale systemen. Uit het jaarrapport over de periode juni 2017 tot en met juni 2018 blijkt dat er geen beveiligingsincidenten zijn geweest.

Uitgelicht

Zoeken