Lees voor

23 oktober 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 23 oktober 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Burgemeester Loohuis

Plaatsvervangers gemeentesecretaris

Samenvatting

Het college heeft de vijf eenheidsmanagers van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) aangewezen als plaatsvervanger van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris heeft een aantal wettelijke taken. Zo is de secretaris in de vergaderingen van het college aanwezig en medeondertekent hij de stukken die van het college uitgaan. De SWO is de ambtelijke organisatie van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen.

Stukken

2.

Wethouder Giethoorn

Raad besluit gevraagd over bouw woning in Elim

Samenvatting

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan te wijzigen zodat de bouw mogelijk wordt van een nieuwe woning met bijgebouwen tegenover Brandligtswijk 2 in Elim. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ruimte-voor-ruimteregeling. Op het perceel aan de Brandligtswijk was vroeger een veehouderij. De agrarische bebouwing is grotendeels nog aanwezig. De stallen zijn inmiddels buiten gebruik. Om de nieuwe woning te mogen bouwen, moet hier minstens 750 vierkante meter aan agrarische bebouwing worden gesloopt.

Stukken

3.

Wethouder Giethoorn

Van intensief naar grondgebonden agrarisch bedrijf

Samenvatting

Het college wil meewerken aan de omschakeling van een agrarisch intensief bedrijf aan de Hoogeveensche Vaart in Nieuweroord naar een grondgebonden agrarisch bedrijf (schapen en akkerbouw). De boer wil gebruik maken van de subsidieregeling Omgevingskwaliteit. Een voorwaarde is dat de nieuwe bestemming geen intensieve veehouderij meer toestaat. Het college kan hier helemaal achter staan omdat na de omschakeling de overlast van de intensieve veeteelt tot het verleden behoort.

Stukken

4.

Wethouder Giethoorn

College: pas op de plaats met zonneparken

Samenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor om aan (potentiële) initiatiefnemers van zonneparken te laten weten dat aanvragen voor vergunningen voor zonneparken pas weer kunnen rekenen op medewerking wanneer het nieuwe afwegingskader zonne-energie is vastgesteld. Het afwegingskader beschrijft op welke plaatsen binnen de gemeente een zonnepark mogelijk is en welke voorwaarden hiervoor gelden. Er wordt gewerkt aan een aangepast afwegingskader dat waarschijnlijk eind dit jaar klaar is. De raad vroeg onlangs om aanpassing, vooral omdat over het onderdeel ‘draagvlak’ meer duidelijkheid wordt gewenst.
Voor de vijf zonneparken die in september een vergunning kregen, heeft dit geen gevolgen.

Stukken

5.

Wethouder Slomp

College stelt Gladheidbeheersingsplan vast

Samenvatting

Het college heeft het Gladheidbeheersingsplan 2018-2019 vastgesteld. In het plan staat wanneer, op welke wegen en hoe er gestrooid moet worden. Het plan is van 5 november tot en met 23 maart van kracht. Als het nodig is, wordt die periode verlengd. Er is een 24-uurs bewaking in de periode dat het gladheidbeheersingsplan van kracht is.

Stukken

6.

Wethouder Giethoorn

‘Geen extra maatregelen in strijd tegen processierups’

Samenvatting

Het college neemt geen extra maatregelen in de strijd tegen de eikenprocessierups. Dat antwoordt het college op vragen van de PvdA en de ChristenUnie in de raad. Beide fracties vroegen meer en gerichtere inzet op het voorkomen van nestvorming van de eikenprocessierups door het stimuleren van natuurlijke vijanden.
‘In Hoogeveen stimuleren we al jaren meer biodiversiteit in de bermen. Hoe meer verschillende soorten planten in deze bermen voorkomen, hoe meer verschillende soorten insecten er hun plek vinden die ons helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups’, aldus B&W. Het college wijst er daarbij op dat de gemeente is uitgeroepen tot beste bermbeheerder van Drenthe, omdat in de Hoogeveense bermen het hoogste aantal verschillende planten per vierkante meter groeien.
‘Ook zijn vorig jaar in het openbaar gebied ruim driehonderd vogelhuisjes opgehangen, met als doel de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups’, schrijft het college aan de raad.
Wel zegt het college toe scherp te blijven op ontwikkelingen en mogelijkheden in de bestrijding van de eikenprocessierups.

Stukken

7.

Wethouder Steenbergen

Overeenkomst met ParkeerService over persoonsgegevens

Samenvatting

Het college gaat een overeenkomst aan met de Coöperatieve ParkeerService over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoongegevens. Dat is nodig om aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kunnen voldoen. De coöperatie regelt voor de gemeente onder meer de aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. Maar volgens de wet is parkeren een publieke taak. De gemeente blijft dus medeverantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoongegevens. Daar gaat deze overeenkomst over.

Uitgelicht

Zoeken