Lees voor

27 november 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 27 november 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Slomp

Contracten thuishulp verlengd

Samenvatting

Het college heeft de contracten met aanbieders van de Wmo-thuishulp met een jaar verlengd. Er zijn ook nieuwe tarieven vastgesteld. De gemeente heeft met 24 aanbieders een contract voor de levering van thuishulp.
Het college verwacht in 2019 ruim 6,7 miljoen euro aan thuishulp te zullen uitgeven. Dat is acht ton meer dan dit jaar. Hiervoor is geen dekking binnen de begroting van 2019. De forse toename van de uurtarieven treft veel gemeenten. Het probleem is al aanhangig gemaakt bij het kabinet. Het is niet bekend of er compensatie van het Rijk komt. ‘Misschien geeft de meicirculaire 2019 daarover uitsluitsel’, aldus het college.

2.

Burgemeester Loohuis

Geen medewerking aan referendum

Samenvatting

Het college wil niet meewerken aan het verzoek van Stichting Burgercomité Nederland om een referendum te organiseren. De stichting wil tijdens de de statenverkiezingen een referendum houden over klimaatverschuiving en de energietransitie. Daarvoor vroeg het burgercomité een tafel en een stoel in het verkiezingslokaal. Kiezers zouden dan na te hebben gestemd kunnen meedoen aan het referendum.
Maar het college voelt daar niet voor. Het zou verwarrend kunnen zijn voor de kiezer, omdat er al twee verkiezingen zijn (staten, maar ook de waterschappen). Ook staat de Kieswet niet toe om in het stemlokaal een volksreferendum te organiseren door derden. ‘Maar het staat de Stichting Burgercomité natuurlijk vrij om buiten het stemlokaal enquêtes, een exit poll of een volksreferendum te houden’, aldus het college.

Stukken

3.

Wethouder Slomp

Convenant beschermd wonen

Samenvatting

Het college stapt in het ‘Convenant Beschermd Wonen/Begeleiding Maatschappelijke Opvang Drenthe’. Daaraan doen ook de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden mee.
Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben afgesproken dat de 43 centrumgemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beschermd wonen en de begeleiding van de maatschappelijke opvang. Assen is voor Drenthe aangewezen als centrumgemeente. In het convenant staat onder welke condities dat gebeurt.

Stukken

4.

Wethouder Giethoorn

Beleidsregels voor uitwegen eenvoudiger

Samenvatting

Het college heeft de beleidsregels voor uitwegen versimpeld. Er is een aantal regels geschrapt op basis waarvan een vergunning kon worden geweigerd. Voorbeelden daarvan zijn het niet mogen doorsnijden van een groenstrook en het onderscheid tussen gewoon en zwaar verkeer. De regels die gaan over veiligheid, strijdigheid met het bestemmingsplan en het kappen van een boom blijven wel bestaan.

Stukken

5.

Wethouder Steenbergen

College wil schoolgebouw Erflanden kopen

Samenvatting

Het college vraagt de raad twee miljoen euro om het schoolgebouw aan de Citroenvlinder 1-3 in Erflanden te kopen van woningstichting Actium. De woningstichting wil verkopen omdat zij als beleid heeft alle maatschappelijke vastgoed af te stoten. De gemeente huurt het gebouw al van Actium.
Normaal gesproken koopt de gemeente gebouwen en draagt deze dan over aan de schoolbesturen. De school in Erflanden is een vreemde eend in de bijt wat betreft huisvesting. De gedachte was destijds dat de school maximaal 15 jaar zou bestaan. Daarom is toen een huurcontract voor 15 jaar afgesloten.

6.

Wethouder Giethoorn

Prestatieafspraken met Woonzorg Nederland

Samenvatting

Het college heeft voor 2019 prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Woonzorg Nederland. De landelijk opererende corporatie richt zich op senioren. Woonzorg Nederland heeft dit jaar van een belegger honderd woningen gekocht aan de Curiestraat (Weideheem I en II). De Woningwet schrijft voor dat bij gemeentelijk vastgesteld woonbeleid de woningcorporaties afspraken moeten maken over hun bijdrage aan het uitwerken van dit beleid.

Stukken

7.

Wethouder Vos

Hoogeveen doet mee aan Drents transformatieplan jeugdhulp

Samenvatting

Het college neemt kennis van het Transformatieplan Jeugdhulpregio Drenthe 2018-2019. Hier doen alle twaalf Drentse gemeenten aan mee. Daarmee willen de gemeenten de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. Ze worden beter ondersteund tijdens de levensloop van het kind (thuis, uitwonend, op school en bij 18 jaar). Ook wordt er geïnvesteerd in het vakmanschap van jeugdprofessionals.
Er is een transformatiebudget van het Rijk beschikbaar. Het Drentse transformatieplan is nodig om een bijdrage uit dit budget te krijgen. Drenthe kan rekenen op bijna een miljoen over de periode 2018-2020.
De gemeente Hoogeveen is aangewezen als penvoerder van het transformatiebudget, vertegenwoordigt de Jeugdhulpregio Drenthe naar buiten toe en bereidt de interne besluitvorming voor.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken