Lees voor

26 juni 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 26 juni 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Slomp

Investeringen nodig in renovatie kunstgrasvelden

Samenvatting

Het college heeft de kunstgrasvelden in de gemeente laten inspecteren. De meeste kunstgrasvelden zijn tussen de elf en zeven jaar oud en moeten daarom te zijner tijd worden gerenoveerd voor een veilig en verantwoord gebruik.
In 2020 is er 350.000 euro nodig (voor VV Noordscheschut), in 2021 zes ton (VV Hoogeveen en HHC) en in 2022 moet er 550.000 euro worden uitgetrokken voor twee velden van HZVV. Het geld moet worden gevonden in de programmabegroting 2019-2022. Ook na 2022 moet er jaarlijks geld beschikbaar worden gesteld voor het renoveren van de kunstgrasvelden.

Stukken

2.

Wethouder Giethoorn

Uitbreiding winkelcentrum De Weide

Samenvatting

Het college legt een ontwerp bestemmingsplan voor zes weken ter inzage voor de uitbreiding van winkelcentrum De Weide. Tegelijkertijd wordt de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Het winkelcentrum krijgt er een vestiging van de Aldi bij en de dierenartsenpraktijk wordt verplaatst.

3.

Wethouder Giethoorn

Nieuw beleid evenementen, recreatie en toerisme

Samenvatting

Het college vraagt de gemeenteraad om het Evenementenbeleid 2018-2022 en het Beleid recreatie en toerisme 2018-2022 vast te stellen. Hoogeveen heeft veel te bieden als festival- en evenementengemeente. De toeristisch-recreatieve sector zit ook in Hoogeveen in de lift. Maar de concurrentie is groot en het is belangrijk om te werken aan een onderscheidend profiel.
Onder meer de ambitie van Hoogeveen om de kindvriendelijkste gemeente van Nederland te worden en de intensievere samenwerking rondom recreatie, toerisme en evenementen zijn aanleiding geweest om nieuw beleid voor evenementen te maken.
In het evenementenbeleid en het beleid voor recreatie en toerisme staan hoge ambities beschreven. Op beide beleidsterreinen wil de gemeente beter scoren dan de gemiddelde ontwikkeling in Drenthe. Daarvoor is extra inzet nodig. Voor recreatie en toerisme gaat het om een fulltime kracht voor maximaal een jaar en voor het evenementenbeleid uitbreiding en versterking van de functie evenementenprogrammeur. Het college stelt de raad voor de financiële consequenties mee te nemen in de begroting 2019-2022.

Stukken

4.

Wethouder Vos

Verslag toezicht en handhaving kinderopvang

Samenvatting

Het college heeft de jaarverantwoording kinderopvang 2017 vastgesteld. De Wet kinderopvang (Wko) verplicht colleges jaarlijks een verslag over het uitgevoerde toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang vast te stellen. Dit verslag moet worden overlegd aan de gemeenteraad en de minister.
De GGD Drenthe voert het toezicht op de naleving van de Wko uit namens het college. De GGD adviseert met rapportages over al dan niet handhaven.

Stukken

5.

Wethouder Giethoorn

2,2 miljoen nodig voor onderhoud Tamboer

Samenvatting

Het college vraagt 2,2 miljoen euro aan de gemeenteraad voor achterstallig onderhoud aan theater De Tamboer. Als de raad akkoord gaat, kan het achterstallig onderhoud worden aangepakt. Daarnaast stelt het college de raad voor om voor de komende jaren met een voorstel te komen dat rekening houdt met de ontwikkeling naar een nieuw cultureel complex. De raad heeft in juni vorig jaar De Tamboer gevraagd om een onderhoudsplan voor de korte termijn, waarbij de uitgaven ook in de situatie van het nieuwe culturele complex bruikbaar moeten zijn. Op de langere termijn (dus na 2018 als het achterstallig onderhoud is gepleegd) moet er voldoende geld zijn om de toekomst aan te kunnen. Goede techniek en een aantrekkelijke zaal zijn van belang voor het blijvend boeken van goede voorstellingen en gerenommeerde artiesten. Wanneer een voorstelling of een zaal niet meer die ambiance heeft die ze moet hebben voor een bezoeker, heeft dat gevolgen voor de exploitatie van De Tamboer en dus voor zijn positie voor stad en regio op het gebied van cultuur.

6.

Wethouder Vos

College raadt oplaten ballonnen af

Samenvatting

Het college ontmoedigt het oplaten van ballonnen tijdens evenementen. In een brochure die bij iedere evenementenvergunning wordt gegeven aan de organisator staat dat het oplaten van (wens)ballonnen nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu, dierenwelzijn en de veiligheid. De gemeente raadt het oplaten van (wens)ballonnen af en vraagt organisatoren om een duurzaam alternatief te bedenken. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van D66 in de gemeenteraad. Verbieden via de vergunning wil het college niet. Dat druist in tegen het beleid om zo weinig mogelijk regels te hebben. ´En de regels die we hebben moeten ook handhaafbaar zijn´, aldus het college.

Stukken

7.

Wethouder Steenbergen

Plan bouw woning aan Dorpsstraat in Pesse

Samenvatting

Het college wil meewerken aan de bouw van een woning op een stuk grond tussen de huisnummers 7 en 9 aan de Dorpsstraat in Pesse. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het stuk grond is eigendom van de gemeente en wordt aan de initiatiefnemer verkocht. Ook wordt een overeenkomst gesloten waarin is geregeld dat de kosten van de bestemmingplanprocedure en en eventuele planschadeclaims voor rekening van de initiatiefnemer komen.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken