Lees voor

24 juli 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 24 juli 2018
1.

Wethouder Erik Giethoorn

Vragen VVD over huisvesting statushouders

Samenvatting

De gemeente heeft zich te houden aan de opdracht van het Rijk om per half jaar een bepaald aantal statushouders – voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning – een sociale huurwoning toe te wijzen. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de VVD-fractie in de raad. Voor de eerste helft van dit jaar was die zogeheten taakstelling 42 vergunninghouders. De VVD wilde weten op welke gronden het college het gerechtvaardigd vindt dat reguliere woningzoekers daardoor langer op een woning moeten wachten. Volgens het college staat in het Woonbeleid 2017 – 2020, dat statushouders met urgentie gehuisvest worden, omdat de taakstelling moet worden gehaald. De raad heeft dit beleid vastgesteld.

Stukken

2.

Wethouder Gert Vos

Vragen CDA over borden ‘Beste binnenstad’

Samenvatting

‘Wij zijn er trots op dat Hoogeveen enkele jaren geleden is uitgeroepen tot Beste Binnenstad van Nederland 2011-2013, voor middelgrote steden’, aldus het college in antwoord op schriftelijke vragen van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Het CDA vroeg zich af hoe belangrijk het college het nog vindt om in 2018 met borden kenbaar te maken dat Hoogeveen in 2011 deze verkiezing won. Volgens het college is Hoogeveen daarin niet uniek. Steden die in ongeveer dezelfde periode de prijs wonnen – in de andere categorieen – laten ook nog steeds zien dat ze trots zijn op hun titel. Als voorbeelden noemt het college Groningen, Arnhem en Haarlem.

Stukken

3.

Wethouder Gert Vos

Kaart: Mogelijk 670 gebouwen met asbesthoudend dak

Samenvatting

Uit de Drentse asbestdakenkaart blijkt dat er in de gemeente 670 adressen zijn met een vermoeden van een asbesthoudend dak. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad. Particulieren op deze adressen (bijna 400) zijn uitgenodigd voor een informatieavond, die begin juli in Hollandscheveld is gehouden.
Op de vraag of er een actieplan moet worden gemaakt om de deadline voor asbestvrije daken in 2024 te halen, antwoordt het college dat Hoogeveen samen met de overige Drentse gemeenten en de provincie in een projectgroep zit die hiervoor zal zorgen.

Stukken

4.

Wethouder Erik Giethoorn

College wil schoolgebouw afstoten

Samenvatting

Het college wil het schoolgebouw aan de Lomanlaan 123 in Hoogeveen afstoten. De Atlas, een school voor voortgezet speciaal onderwijs van Renn4, verhuist naar de gezamenlijke onderwijsvoorziening Eduwiek. Daarom heeft Renn4 het gebouw overgedragen aan de gemeente. Het college onderzoekt nog de mogelijkheden. Dat zijn verkoop in de huidige staat, herontwikikeling door een derde partij, of zelf als gemeente bouwkavels uitgeven.

Stukken

5.

Wethouder Erik Giethoorn

Plan bouw woning Brandligtswijk Elim

Samenvatting

Het college wil meewerken aan de bouw van een woning aan de Brandligtswijk in Elim. Op die plek was vroeger een veehouderij. Daarvoor moet wel de bestemming van het perceel worden veranderd van ‘agrarische activiteiten’ in ‘wonen’ Het ontwerp-bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage.

Stukken

6.

Wethouder Gert Vos

Gemeente ondersteunt doorstroming basis- naar voorgezet onderwijs

Samenvatting

Hoewel een goede doorstroming van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs de verantwoordelijkheid is van het onderwijs zelf, biedt de gemeente daarbij ondersteuning. Dat gebeurt onder meer in de verbinding tussen school, buurt en thuis, door bijvoorbeeld de inzet op Jong Hoogeveen en de aanpak van onderwijsachterstanden. Dat antwoordt het college op vragen van de VVD-fractie over het onderzoek ‘Van basisschool naar het voortgezet onderwijs’ en de Onderwijsmonitor 2017’.
Als voorbeelden noemt het colllege de doorgaande lijn tussen voorschools en schools, de uit Jong Hoogeveen gefinancierde samenwerkingsprojecten tussen basis- en voortgezet onderwijs op het gebied van techniek, de weekendschool, zorg en ouderbetrokkenheid.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken