Lees voor

17 juli 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 17 juli 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

College wil aansluiting rondweg Hollandscheveld op de Riegshoogtendijk mogelijk maken

Samenvatting

In het bestemmingsplan loopt de rondweg rond het toekomstige bedrijventerrein Riegmeer, waarna het aansluit op de Riegshoogtendijk. De weg zorgt voor ontsluiting van het bedrijventerrein Riegmeer, het vangt de toenemende verkeersdruk op en zal het doorgaande verkeer om Hollandscheveld leiden. In de begroting van 2018 en 2019 is in totaal € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van de rondweg.

Stukken

2.

Wethouder Giethoorn

Plan Kindcentrum Wolfsbos ter inzage

Samenvatting

De gebouwen van twee scholen (OBS de Goudvink en PCBS de Krullevaar) worden vervangen door één nieuw gebouw waar ook kinderopvang Spelerwijs een plek krijgt. Dit wordt gerealiseerd in de wijk Wolfsbos. De oude gebouwen die er staan worden gesloopt, behalve het gebouw van Odd Fellows. Het nieuwe bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Stukken

3.

Burgemeester Loohuis

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2017

Samenvatting

De bezwaarschriftencommissie legt verantwoording af aan het college en de raad over de werkzaamheden in 2017. Het jaarverslag van de commissie geeft een goede aanleiding voor een reflectie op het functioneren van de bezwaarprocedure.

Stukken

4.

Wethouder Giethoorn

Menso Altinghof straatnaam voor woningbouwlocatie

Samenvatting

Op de locatie van het voormalige Menso Altingcollege komt woningbouw. De hiervoor aan te leggen straat moet voorzien worden van een straatnaam. Het Menso Altingcollege is voor veel inwoners een bekende locatie in Hoogeveen. Daarom heeft het college op advies van de straatnamencommissie besloten om de straat de naam Menso Altinghof te geven.

Stukken

5.

Wethouder Slomp

College legt ‘Verordening adviesraad sociaal domein Hoogeveen’ voor aan raad

Samenvatting

Het college stelt aan de raad voor om de WMO-raad om te vormen tot een Adviesraad Sociaal Domein. Het werkgebied van de adviesraad wordt uitgebreid met de Jeugdwet. De adviesraad wordt niet alleen betrokken bij de besluitvorming maar ook bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid. De samenstelling van de adviesraad is niet meer gebaseerd op representatie maar op de kennis en de vaardigheden van de leden en dan vooral de vaardigheid om cliënten te betrekken bij beleid.

Stukken

6.

Wethouder Giethoorn

College stemt in met actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe

Samenvatting

Om van Drenthe dè vrijetijdsprovincie van Nederland te kunnen maken is een vitale verblijfsrecreatiesector van groot belang. Om een scherper beeld te krijgen van het huidige bedrijfsmatige functioneren van de verblijfsrecreatiesector hebben Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe in het voorjaar van 2017 een vitaliteitsonderzoek laten verrichten. In Hoogeveen zijn 4 parken onderzocht. Uit het onderzoek is o.a. gebleken dat een gezamenlijke aanpak in Drenthe zeer wenselijk is. Dit heeft in het afgelopen half jaar vorm gekregen in de werkgroep Vitale Vakantieparken Drenthe en het ondertekenen van het convenant.

Stukken

7.

Wethouder Giethoorn

Hoogeveen haakt aan bij bewustwordingscampagne Lang zult u wonen

Samenvatting

Het college wil de bewustwording onder de inwoners ten aanzien van de toekomstbestendigheid van hun woning vergroten. Om dat te doen haakt Hoogeveen aan bij de provinciale bewustwordingscampagne Lang zult u wonen. Ook stemt het college in met de eerste fase van het plan van aanpak waarin de producten, regelingen en initiatieven van de gemeente en stakeholders worden geïnventariseerd.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken