Lees voor

6 februari 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 06 februari 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Steenbergen

College stemt in met garantstelling geldlening tennisclub De Weide

Samenvatting

Samen met de Stichting Waarborgfonds Sport staat de gemeente garant voor een geldlening van maximaal 90.000 euro voor TC de Weide. De gemeente en SWS staan beide garant voor een bedrag van € 45.000. De lening wordt door de club gebruikt om het tennispark te moderniseren.

Stukken

2.

Wethouder Otten

College legt bestemmingsplan De Weide voor aan de raad

Samenvatting

Het college besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Weide 2016. Het ontwerpbestemmingsplan De Weide heeft van 7 juni tot en met 19 juli 2017 ter inzage gelegen. Hierop zijn 3 zienswijzen binnengekomen. Het bestemminsplan wordt nu voorgelegd aan de raad.
Ook besluit het college tot het vaststellen van hogere grenswaarden weg- en railverkeerslawaai voor woningbouw met zorgindicatie op het Grittenhofterrein.

Stukken

3.

Wethouder Otten

Exploitatieovereenkomst vierbouwkavels De Loege, Hollandscheveld

Samenvatting

Met de eigenaar van vier bouwkavels voor vrijstaande woningen aan De Loege en De Poste in Hollandscheveld is een exploitatieovereenkomst opgesteld, waarin is overeengekomen dat de eigenaar een bijdrage betaalt voor de door de gemeente gemaakte kosten voor de planprocedure en de openbare voorzieningen.

4.

Wethouder Otten

Anterieure overeenkomst voor bouw woning met schuur Zuideropgaande, Hollandscheveld

Samenvatting

Voor het bouwplan aan de Zuideropgaande 99 in Hollandscheveld is een planprocedure nodig om het plan te laten voldoen aan het bestemmingsplan. Voor het verhalen van de kosten van deze procedure en andere daaraan gerelateerde kosten, is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten.

5.

Wethouder Giethoorn

College geeft opdracht aan GGD voor onderzoek AED’s

Samenvatting

In Drenthe willen we een gezamenlijke aanpak betreffende de realisatie van een dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners realiseren. Het college geeft opdracht aan de GGD om onderzoek uit te voeren binnen Drentse gemeenten m.b.t. beschikbare AED’s en hulpverleners. Het college doet een eenmalige bijdrage van 1.900 euro voor dit onderzoek.

Stukken

6.

Wethouder Otten

College wil uitbreiding mogelijk maken van de bestaande begraafplaats Nieuwlande

Samenvatting

Het college heeft het bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan uitbreiding begraafplaats 2017 ongewijzigd vastgesteld. Om de uitbreiding van de begraafplaats mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Op de huidige begraafplaats in Nieuwlande is nog ruimte beschikbaar om voor een periode van twee tot drie jaar in de behoefte te kunnen voorzien van nieuwe graven. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder ter inzage gelegen van 7 december 2017 tot en met 17 januari 2018. Tijdens deze zienswijzenperiode zijn er geen reacties binnen gekomen.

Stukken

7.

Wethouder Otten

Anterieure overeenkomst voor uitbreiding werkplaats Riegshoogtendijk, Hollandscheveld

Samenvatting

Voor het bouwplan, de uitbreiding van de werkplaats aan de Riegshoogtendijk 150-152 in Hollandscheveld, is een planprocedure nodig, om het initiatief te laten passen binnen het bestemmingsplan. Voor de kosten van deze procedure en de daaraan gerelateerde werkzaamheden is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten.

8.

Burgemeester Loohuis

Het college evalueert processen na overlijden Djamila

Samenvatting

In oktober vond het overlijden van meisje Djamila uit Hoogeveen plaats. Dit heeft vanuit de crisissituatie een aantal werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie opgestart. Het college heeft deze processen geëvalueerd. Het eindrapport is vastgesteld en aanbevelingen worden meegenomen in draaiboek.

Stukken

9.

Wethouder Steenbergen

Gemeente Hoogeveen doet in VDG mee met statiegeldalliantie

Samenvatting

Alle Drentse gemeenten verenigd in de VDG sluiten zich aan bij de statiegeldalliantie. Alle 12 deelnemende gemeenten streven naar een schone openbare ruimte en een duurzaam gebruik van grondstoffen.

Stukken

10.

Wethouder Steenbergen

College beantwoordt vragen PvdA over de statiegeld alliantie

Samenvatting

De gemeente Hoogeveen sluit zich aan bij de statiegeld alliantie. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van de PvdA. De aanmelding is inmiddels in voorbereiding.

Stukken

11.

Wethouder Giethoorn

College reageert op kaderbrief 2019 GGD Drenthe

Samenvatting

Jaarlijks schetst GGD Drenthe in haar kaderbrief voor het daaropvolgende jaar welke inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van belang zijn bij de voorbereiding van de GGD begroting, in dit geval de GGD begroting 2019. Financieel gezien is de belangrijkste ontwikkeling de gevraagde loon- en prijscompensatie over 2018 en 2019. Gemeente Hoogeveen geeft in haar reactie aan deze bijdrage te laten afhangen van de jaarresultaten 2017 en 2018.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken