Lees voor

28 november 2017

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 28 november 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Vos

Woonbestemming na verlenen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Samenvatting

Het ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere geluidsgrenswaarden voor de woning aan de dorpsstraat 28a in Pesse heeft ter inzage gelegen van14 september 2017 tot en met 25 oktober. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit kan ongewijzigd worden vastgesteld. Het besluit wordt samen met de omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Stukken

2.

Wethouder Vos

Benoemen leden Raad van Toezicht Bijeen

Samenvatting

Het college stelt voor om per 1 december de volgende personen te benoemen in de Raad van Toezicht van Bijeen:
- Mevrouw A.A.C. Bouckaert
- De heer M. van Rij
- Mevrouw C. Tulleken- Kobes MSc.
- De heer B.J. Vriezenga

3.

Wethouder Steenbergen

Kapaanvraag drie beschermwaardige Amerikaanse eiken Van Goghlaan 1 in Hoogeveen

Samenvatting

Voor de locatie Van Goghlaan 1 in Hoogeveen is een omgevingsvergunning aanvraag ingediend met onder andere de activiteit 'kappen'. De kapaanvraag heeft betrekking op drie Amerikaanse eiken die zijn opgenomen op de lijst beschermwaardige bomen. In dit kader is voor het vergunningstraject een collegebesluit nodig.

Stukken

4.

Wethouder Vos

College beantwoordt advies langdurige armoede

Samenvatting

Het college heeft in maart ongevraagd advies ontvangen van de Stichting Cliëntenraad Sociale Zekerheid met betrekking tot langdurige armoede. Het college heeft een reactie gegeven.

Stukken

5.

Wethouder Otten

Intrekken Verordening Restschuldlening

Samenvatting

Het college heeft de raad voorgesteld de Verordening Restschuldlening in te trekken omdat SVn stopt met het aanbieden van de Restschuldlening. Restschuldfinanciering is per 1 januari 2018 niet meer fiscaal aftrekbaar.

Stukken

6.

Wethouder Otten

Uitbreiding begraafplaats Nieuwlande

Samenvatting

Het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan uitbreiding begraafplaats 2017. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om de huidige begraafplaats in Nieuwlande uit te breiden. Het plan wordt de komende zes weken ter inzage gelegd.

Stukken

7.

Burgemeester Loohuis

Gemeente behaalt voldoende bij zelfevaluatie Basis Registratie Personen(BRP) en Reisdocumenten(PNIK)

Samenvatting

Jaarlijks moet door de gemeente een zelfevaluatie worden uitgevoerd voor de reisdocumenten, rijbewijzen en voor de BRP. Op basis van vragenlijsten van het Ministerie wordt gekeken of beleid, procedures en personeel voldoen aan de wettelijke eisen en voorschriften. De rapportage geeft aan dat zowel voor de zelfevaluatie BRP als de Reisdocumenten een voldoende is behaald. De rapportages moeten voor 1 januari 2018 worden aangeboden aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het college bescherming persoonsgegevens.

Uitgelicht

Zoeken