Lees voor

19 juli 2016

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 19 juli 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Burgemeester Loohuis

Mandaatlijst geactualiseerd

Samenvatting

Het college heeft de mandaatlijst van de eenheid Advies & Control aangepast. Hiermee wordt aan de manager van de eenheid de bevoegdheid gegeven tot het nemen van besluiten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet hergebruik overheidsinformatie(Who).

Stukken

2.

Wethouder Giethoorn

College stelt kwaliteitskader sociaal domein Drenthe vast

Samenvatting

Het college van B&W heeft het kwalititeitskader sociaal domein Drenthe voor Hoogeveen vastgesteld. Het kwaliteitskader komt voort uit een bredere opdracht vanuit het Regionaal Transitie Arrangement in het kader van de Jeugdwet om tot een samenhangend kwaliteitsbeleid in Drenthe te komen. Vanuit de lopende inkooptrajecten in de regio Zuid (Jeugd) en Noord Midden Drenthe
(Jeugd en Wmo) bestond de behoefte aan een kwaliteitskader dat gebruikt kan worden bij het aanbestedingstraject voor de inkoop van zorg.

Stukken

3.

Wethouder Vos

Inzet camera-auto bij controle rechtmatigheid uitkeringen

Samenvatting

De inzet van onderzoeksmethoden door de sociale dienst moet in redelijke verhouding staan tot het doel ervan. Zware onderzoeksmethoden komen pas in beeld als het doel niet op een minder belastende wijze voor de belanghebbende kan worden bereikt. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van D66 over de evaluatie van de camera-auto.
Het college controleert op de rechtmatigheid van uitkeringen onder de Participatiewet. De instrumenten die het college kan inzetten zijn bestandskoppelingen, fysieke observatie door de medewerkers handhaving, of in het uiterste geval heimelijke waarneming met camera. Heimelijke observatie met een camera is een serieuze inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, vindt het college. ´We gaan pas over tot deze methode als er geen andere mogelijkheden meer zijn.´

Stukken

4.

Wethouder Hiemstra

Nieuw bestemmingsplan Elim

Samenvatting

Het college vraagt de raad het bestemmingsplan ‘Elim, deelplan Zuid-West 3e fase’ vast te stellen. Hiermee wordt een fout hersteld. Het plan ´Elim, Zuid-West 3e fase´ dat de bouw van veertig woningen mogelijk maakt, was per ongeluk overschreven door het bestemmingsplan ´Buitengebied Zuid, herziening 2007´. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de laatste uitbreiding van Elim rond Het Hoosvat. Het plangebied wordt vanaf deze straat ontsloten.

Stukken

5.

Wethouder Giethoorn

Aanpassing informatie over wonen en zorg op website

Samenvatting

De gemeente past momenteel de informatie op de gemeentelijke website over de Wmo aan. Het is de bedoeling dat dit in het komende najaar gereed is. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van het CDA over de vindbaarheid van informatie over wonen en zorg. Ook zegt het college toe dat er wekelijks in Het Torentje een verwijzing naar het Wmo-team komt.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken