Lees voor

Extra verlof en Vrijstelling schoolbezoek

Hieronder leest u de regels van de Leerplichtwet over vrijstellingen van schoolbezoek van leerplichtige kinderen. Kinderen zijn leerplichtig tot en met het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Jongeren zonder diploma VWO, Havo of MBO (niveau 2, 3 of 4) blijven tot hun 18e verjaardag ‘kwalificatie’/leerplichtig.

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, dan moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

Op vakantie onder schooltijd

Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt, als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep èn de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.
Met specifieke aard van het beroep worden (één van de) ouders bedoeld, die werkzaam zijn in de horeca-, toeristische of agrarische sector. Werkomstandigheden zoals uitval, onderbezetting, werkplanning en krappe personele bezetting worden hier uitdrukkelijk niet bedoeld.

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken vantevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Niet eens met het besluit

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.

In het bezwaarschrift moeten in elk geval de volgende gegevens staan:

 • een omschrijving van het besluit dat is genomen
 • argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit
 • naam en adres van belanghebbende
 • handtekening en datum

Wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.
Bent u het dan nog niet eens met het besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen “schorsende werking” (niet tot gevolg dat de afwijzing wordt uitgesteld). Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde Rechtbank met het verzoek een “voorlopige voorziening” (tijdelijke beslissing) te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school of de leerplichtambtenaar.

                                                                        

 

 


 

Uitgelicht

Zoeken