Lees voor

Leerplicht: schorsen en verwijderen

Mag mijn kind van school worden gestuurd?

Uw kind mag van school worden gestuurd voor een korte tijd (schorsen) of voorgoed (verwijderen). Een school schorst of verwijdert uw kind meestal alleen als het zich ernstig misdraagt.

Mag een basisschool mijn kind schorsen?

Een basisschool mag uw kind schorsen. Dit houdt in dat uw kind tijdelijk geen toegang heeft tot de school waar uw kind is ingeschreven. Er zijn regels voor de duur van de schorsing en de manier waarop de school u en uw kind over de schorsing informeert. Vaak hanteren scholen hiervoor een apart protocol of reglement. U kunt ook de schoolgids raadplegen.

Zorgvuldigheidseisen

Voor schorsen gelden dezelfde zorgvuldigheidseisen als bij verwijderen. Het bevoegd gezag moet dus een gesprek aangaan met u als ouder of voogd en de leraar van uw kind. Bent u niet tevreden over de uitkomsten van dit gesprek, dan kunt u de leerplichtambtenaar in uw gemeente vragen te bemiddelen.

Klacht

Blijft het bevoegd gezag bij zijn besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bevoegd gezag moet binnen vier weken schriftelijk op het bezwaarschrift reageren. Daarna kunt u naar de rechter stappen.

Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind schorsen?

Een school voor voortgezet onderwijs mag uw kind schorsen. Dit houdt in dat uw kind tijdelijk geen toegang heeft tot de school waar uw kind is ingeschreven. Er zijn regels voor de duur van de schorsing en de manier waarop de school u en uw kind over de schorsing informeert.

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag beslist of uw kind wordt verwijderd. Het bevoegd gezag van een school is de gemeente of een ander openbaar rechtspersoon (bij een openbare school) of het schoolbestuur (bij bijzondere scholen). Het bevoegd gezag moet eerst u en de leraar of mentor van uw kind horen. Het bevoegd gezag kan uw kind ook verwijderen op grond van onvoldoende resultaten. Dit kan alleen aan het eind van een schooljaar.

Basisonderwijs

Nadat het bevoegd gezag heeft besloten om uw kind van school te verwijderen, mag uw kind niet direct van school worden gestuurd. In het basisonderwijs moet het bevoegd gezag eerst proberen een andere school voor uw kind te vinden. Pas wanneer de basisschool kan aantonen dat er acht weken lang zonder succes is gezocht, kan tot verwijdering worden overgegaan.

Bezwaar maken basisonderwijs

Als het bevoegd gezag uw kind wil schorsen of verwijderen, moet het eerst met u overleggen. Als dit gesprek niets oplevert, kunt u de leerplichtambtenaar in uw gemeente vragen te bemiddelen. U kunt daarvoor contact opnemen met het bureau Recht op leren (14-0528) of leerplichtrmc@dewoldenhoogeveen.nl. Verandert het bevoegd gezag het besluit niet, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Het bevoegd gezag moet binnen vier weken schriftelijk op het bezwaarschrift reageren. Hierna kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Voortgezet onderwijs

Een leerling kan alleen definitief worden verwijderd nadat het bevoegd gezag:

  • heeft overlegd met de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)
  • de leerling en/of ouders, voogden of verzorgers heeft gehoord

In het voortgezet onderwijs geldt dat een leerplichtig kind alleen definitief verwijderd kan worden als het bevoegd gezag een andere school heeft gevonden die bereid is uw kind toe te laten. Het bevoegd gezag moet u erop wijzen dat u bij het bevoegd gezag bezwaar kunt maken binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

Duur schorsing

De schorsing mag maximaal vijf schooldagen duren. Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, moet het schoolbestuur de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) en de leerplichtambtenaar op de hoogte brengen en de redenen van de schorsing aangeven. Een uitzondering op de maximale duur van vijf schooldagen vormt een schorsing die ingaat terwijl er overleg plaatsvindt of uw kind definitief van school verwijderd zal worden. De schorsing duurt in dat geval net zo lang als de tijd die nodig is om over eventuele verwijdering te beslissen.
 

Informatie over schorsing

De school moet uw kind schriftelijk op de hoogte brengen van de schorsing. Als een kind nog geen 21 jaar is, moet de school u als ouder of verzorger ook schriftelijk informeren. In de brief van de school staat in elk geval de reden en de duur van de schorsing.

Schoolbezoek tijdens schorsing

Geschorste leerlingen hoeven tijdens de schorsingsperiode niet te voldoen aan de verplichting van geregeld schoolbezoek.

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken