Lees voor

Leerplicht

Wat is leerplicht

In Nederland zijn kinderen vanaf 5 jaar tot het einde van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden op grond van de Leerplichtwet verplicht om naar school te gaan (leerplichtig). Daarna volgt de kwalificatieplicht. Als ouder of verzorger moet u uw kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven, moeten dus verplicht naar school.

Begin leerplicht

Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Uw kind moet dan naar school op de eerste dag van de nieuwe maand na de dag waarop het kind 5 jaar geworden is. Als uw kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet hij of zij op 1 november van dat jaar naar school.

Leerlingen van 4 jaar

De meeste kinderen gaan al op 4-jarige leeftijd naar school. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. De leerplichtambtenaar kan niet optreden tegen ouders of verzorgers die een ingeschreven 4-jarige van school houden. Het is wel aan te raden om het met de school te bespreken wanneer u uw kind een dag thuis wilt houden.

Volledige leerplicht

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Als uw kind bijvoorbeeld in februari 16 jaar wordt, dan moet uw kind het schooljaar afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw kind tenminste twaalf volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht

Na de volledig leerplicht is uw kind nog kwalificatieplichtig. De kwalificatieplicht eindigt op het moment dat uw kind 18 jaar wordt of wanneer uw kind een diploma heeft behaald voor havo, vwo of mbo niveau 2.

Spijbelen en verzuim

Als uw kind spijbelt of wegblijft van school zonder goede reden, overtreedt het de Leerplichtwet. De wet kent hiervoor een paar mogelijkheden. In de meeste gevallen beoordeelt de schooldirecteur of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. De schooldirecteur kent de leerling en is op de hoogte van eventuele bijzonderheden.

Toezicht op de naleving van de Leerplichtwet?

De leerplichtambtenaar in uw woongemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente heeft tenminste één leerplichtambtenaar in dienst.

Meldingsplicht

De schoolleiding is verplicht om vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim uiterlijk na drie achtereenvolgende schooldagen te melden aan de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook als uw kind gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van de onderwijstijd verzuimt. De leerplichtambtenaar kan in het uiterste geval een proces verbaal opmaken. U of uw kind kan dan voor de kantonrechter worden geroepen. Uw kind moet dan wel 12 jaar of ouder zijn.

Contact leerplichtambtenaar

U kunt zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

Wat is vervangende leerplicht?

Vervangende leerplicht is een alternatief leertraject voor jongeren vanaf 14 jaar. Deze jongeren hebben meestal onoplosbare problemen in het volledig dagonderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit leertraject is praktijkonderwijs. Het doel van de vervangende leerplicht is om leerlingen weer in het gewone onderwijstraject te krijgen.

Aanvragen

Een verzoek om vervangende leerplicht te volgen, moet worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van het bureau Recht op leren. Bij de aanvraag moet een plan van aanpak met een begeleidingsprogramma worden ingeleverd. Goedkeuring geldt voor één schooljaar. Dat maakt het mogelijk dat de jongere het jaar daarop terugstroomt in het regulier onderwijs.

Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

Uw kind hoeft niet naar school wanneer het vrijstelling van de leerplicht heeft. Er zijn drie soorten vrijstelling mogelijk. Dit zijn vrijstelling voor leerlingen tot 6 jaar, vrijstelling tot inschrijving en vrijstelling van schoolbezoek.

Vrijstelling tot 6 jaar

Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Vanaf dat moment moet uw kind de basisschool dagelijks bezoeken. Maar is uw kind nog geen 6 jaar, dan mag u uw kind vijf uur per week thuishouden. U moet dit wel aan de schooldirecteur melden. Deze vrijstelling kan uitgebreid worden naar maximaal tien uur. Voor de extra vijf uur heeft u speciale toestemming van de directeur nodig. Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

Vrijstelling van inschrijving

In sommige gevallen kan uw kind een (tijdelijke) vrijstelling van school of van inschrijving krijgen. Uitgebreide informatie over vrijstellingen vindt u in het dossier Leerplicht op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Vrijstelling van schoolbezoek

In de Leerplichtwet zijn regels opgenomen over extra verlof.

Ziekte

Wanneer uw kind ziek is, is het verstandig dat u uw kind meteen dezelfde dag ziek meldt op school. De school moet weten dat uw kind niet aanwezig is. Als het voor u lastig is direct te bellen, moet u uw kind in ieder geval binnen twee dagen ziekmelden. De meeste scholen hebben aanvullende regels voor ziekmelden.

Is  mijn kind leerplichtig als we in het buitenland verblijven?

De leerplicht geldt ook voor kinderen die naar het buitenland gaan, maar als inwoner in een Nederlandse gemeente ingeschreven blijven staan. Als ouder moet u met de leerplichtambtenaar van het bureau Recht op Leren, afspraken maken over het onderwijs dat uw kind in het buitenland gaat volgen. De leerplicht geldt niet voor Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen en niet staan ingeschreven in een Nederlandse gemeente.

Verklaring buitenlandse school

U moet voor uw kind ieder jaar opnieuw een beroep doen op vrijstelling bij de leerplichtambtenaar. Daarvoor moet u een verklaring van het hoofd van de buitenlandse school indienen waarin staat dat uw kind bij deze school is ingeschreven en deze regelmatig bezoekt. De verklaring kan in het Nederlands, Engels, Frans of Duits opgesteld zijn. U kunt het document ook door een erkend vertaalbureau naar het Nederlands laten vertalen.

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken