Lees voor

Regeling Ruimte voor ruimte

De ruimte voor ruimteregeling in Drenthe is bedoeld om het buitengebied mooier te maken door het slopen van landschapsontsierende (voormalige) agrarische bebouwing.

In ruil voor het slopen van minimaal 750 m² aan (voormalige) agrarische gebouwen krijgt de eigenaar de mogelijkheid, onder voorwaarden, een woning terug te bouwen.

Spelregels

Voor woningen waarvan de agrarische activiteiten al zijn beëindigd en voor nog te beëindigen agrarische bedrijven bestaat de mogelijkheid om een woning te bouwen in ruil voor de sloop van minimaal 750 m². Twee woningen kunnen worden gerealiseerd wanneer minimaal 2.000 m² aan voormalige agrarische gebouwen wordt gesloopt. Hiervoor gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • de ruimtelijke samenhang op het perceel en de landschappelijke inpassing van het betreffende perceel door de te realiseren woning moet worden verbeterd:
  • de af te breken voormalige agrarische gebouwen bedragen gezamenlijk minimaal 750 m²;
  • alle bestaande (voormalige agrarische) bebouwing/opstallen, dus ook toren- en mestsilo's, verharding en mestplaten moeten worden verwijderd;
  • cultuurhistorisch waardevolle en/of karakteristieke bebouwing komen niet voor de wijzigingsbevoegdheid in aanmerking;
  • de woning(en) dienen in principe ter plaatse van de afgebroken gebouwen te worden gerealiseerd. Is dit om redenen van landschap, milieu-eisen of natuur niet mogelijk, dan moeten de compensatiewoningen worden gerealiseerd nabij bestaande kernen, bebouwingslinten/clusters;
  • Wanneer er op een perceel geen 750m2 aan (voormalige) agrarische gebouwen aanwezig zijn dan bestaat de mogelijkheid tot saldering;
  • saldering is alleen mogelijk als het maximaal twee slooplocaties betreft. De (voormalige) agrarische gebouwen moeten een omvang van minimaal 250m2 hebben. De compensatiewoning moet op één van beide locaties landschappelijk goed inpasbaar zijn.

Vooronderzoek geschiktheid locatie

Voordat de bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart zal eerst onderzoek plaats vinden naar landschappelijke en stedenbouwkundige uitgangspunten. Eventueel volgt een bezoek ter plaatse, wordt aanvullende informatie of wordt aanvullend onderzoek gevraagd. Hierbij moet worden gedacht aan een rioleringsplan, bodemonderzoek, flora en faunaonderzoek en een archeologisch onderzoek.

Kosten

Daarnaast zal er een zogenaamde anterieure cq ruimte voor ruimteovereenkomst afgesloten moeten worden met de initiatiefnemer waarin zaken als de rechten en plichten bij ruimte voor ruimte regeling vastgelegd worden. Ook worden in deze overeenkomst afspraken gemaakt over een anterieure bijdrage van de initiatiefnemer. Hierboven op komen nog de kosten van de milieuonderzoeken, het inrichtingsplan, aansluiting op riolering en overige kosten die betrekking hebben op het bestemmingsplan.

Interesse?

Als u gebruik wilt maken van de regeling, kunt u onderstaand aanvraagformulier en de daarop aangegeven stukken bij de gemeente indienen. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Deze stukken zijn de basis voor de op te stellen overeenkomst en de te doorlopen planologische wijzigingsprocedure.

Documenten

Uitgelicht

Zoeken