Lees voor

Bestemmingsplannen informatie

Bestemmingsplannen in procedure

Actuele procedures vindt u hier. U kunt bestemmingsplannen inzien bij de Gemeentewinkel.

Bestemmingsplannen digitaal raadplegen

De bestemmingsplannen kunt u raadplegen op www.bestemmingsplannenhoogeveen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl

Procedure nieuw bestemmingsplan

Bij het opstellen van een nieuw of het herzien van een bestaand bestemmingsplan, geldt de volgende procedure.

1. Bestuurlijk-ambtelijke voorbereiding en inspraak

Afhankelijk van het plan krijgen belangstellenden tijdens de ambtelijke en bestuurlijke ontwikkeling van een bestemmingsplan de mogelijkheid hun visie kenbaar te maken. De gemeente kan hiervoor, afhankelijk van de grote- en ingrijpendheid van het plan, één of meer inspraakbijeenkomsten organiseren. Ook krijgt iedereen de mogelijkheid schriftelijk te reageren door een brief te sturen aan: het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. Naast 'gewone burgers' krijgen ook andere overheden en instellingen, zoals de provincie, buurgemeenten, het waterschap en ministeries de gelegenheid hun mening te geven.

2. Burgemeester en wethouders stellen ontwerp-bestemmingsplan vast

Mede op basis van het overleg met de insprekers stellen burgemeester en wethouders een ontwerp-bestemmingsplan vast. Bij dit ontwerp-bestemmingsplan zit in ieder geval een bijlage met daarin het commentaar van burgemeester en wethouders op de inspraakreacties. Alle insprekers krijgen een reactie op hun standpunt.

3. Mogelijkheid tot indienen zienswijze bij de gemeenteraad

Het ontwerp-bestemmingsplan komt zes weken ter inzage te liggen in de Gemeentewinkel, loket bouwen & wonen in het Compagnieshuis. De gemeente maakt de terinzageligging steeds bekend in Het Torentje, de gemeentelijke pagina in de Krant van Hoogeveen. Gedurende die periode kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Ook mag iedereen aangeven dat hij/zij het een goed voorstel vindt en waarom.

4. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast

De gemeenteraad besluit binnen twaalf weken nadat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen. Uiteraard stellen burgemeester en wethouders de mensen die zienswijzen hebben ingediend van het raadsbesluit op de hoogte.

5. Mogelijkheid tot beroep bij de Raad van State

Na vastelling komt het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode kunt u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan. Dat kan alleen als u bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling.

www.bestemmingsplan.nl

Meer informatie over bestemmingsplannen en afwijkingsprocedures kunt u vinden op de website www.bestemmingsplan.nl.

 

Uitgelicht

Zoeken