Lees voor

Wet Openbaarheid van Bestuur

Iedereen kan een verzoek om informatie richten tot de gemeente.

Hij moet wel de bestuurlijke aangelegenheid aangeven waarover hij informatie wil hebben. Hij hoeft geen belang aan te geven, maar het mag niet een uitsluitend persoonlijk belang zijn.

Een afwijzing moet schriftelijk plaatshebben met - op verzoek - daarbij een motivering. Betreft de informatie een derde, dan wordt de beslissing aan de derde - op diens verzoek - meegedeeld. Het bestuursorgaan beslist, of in mandaat een ambtenaar. De schriftelijke beslissing op een verzoek op grond van de WOB is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De brief wordt daarom voorzien van een bezwaarclausule.

Termijn

Op een verzoek moet binnen vier weken worden beslist. Die termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd.

Wijze van verstrekking

 • kopie
 • kennisneming
 • uittreksel of samenvatting
 • inlichtingen uit de bescheiden

De voorkeur van de verzoeker wordt gevolgd. In het belang van een vlotte voortgang van de werkzaamheden kan de gemeente een keuze maken, maar dat vergt een zorgvuldige belangenafweging. Van kopieën die als bijlage bij het besluit worden verstuurd, worden de kopieërkosten (o.g.v. de Legesverordening) in rekening gebracht.

Weigeringsgronden

 • Absolute
  • gevaar voor eenheid van de Kroon
  • schade voor de veiligheid van de Staat
  • als het vertrouwelijk bedrijfs- en fabricage-gegevens betreft
 • Relatieve (dwz belangen moeten afgewogen worden)
  • als internationale betrekkingen een rol spelen
  • als de economische en financiële belangen van staat of gemeente in gevaar komen
  • als opsporing en vervolging van strafbare feiten in gevaar komt
  • als inspectie, toezicht en controle door de overheid in gevaar komt
  • als de persoonlijke levenssfeer wordt aangetast
  • als de geadresseerde er belang bij heeft als eerste te kunnen kennisnemen
  • als van onevenredige bevoordeling of benadeling sprake kan zijn

Bij de relatieve weigeringsgronden moet een belangenafweging worden gemaakt. Daarbij worden de door de relatieve weigeringsgronden te beschermen belangen afgewogen tegen het algemene of publieke belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie (en dus niet tegen het specifieke belang van der verzoeker).

Apart geregeld is dat uit documenten voor intern beraad geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen. Dat kan overigens wel als de betrokken persoon er mee instemt, of als de informatie niet meer tot de persoon herleidbaar is.

Het is niet zo dat pas informatie kan worden verstrekt als het college een beslissing heeft genomen omtrent de bestuurlijke aangelegenheid. Het gaat er slechts om of er documenten zijn, waar verzoeker naar vraagt.

Uitgelicht

Zoeken