Lees voor

Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen

Wanneer u een aanvraag indient bij de gemeente Hoogeveen, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent.

De gemeente wil een betrouwbare partner zijn. Dat betekent dat wij ons inzetten om uw aanvraag tijdig te behandelen. Wanneer dat onverhoopt niet lukt, heeft u sinds 1 oktober 2009 meer mogelijkheden om te zorgen dat de gemeente zo snel mogelijk beslist over uw aanvraag. Vanaf die datum is de nieuwe ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden.

Wat is ‘niet tijdig’?

Wanneer de gemeente niet tijdig beslist, dan wordt de beslistermijn overschreden. Dat kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een ‘redelijke’ termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.

Wanneer dwangsom?

Het moet gaan om een besluit in de betekenis van de Algemene wet bestuursrecht, namelijk een beslissing om een toekenning of weigering van rechten of plichten. En het moet dan om de overheidstaken gaan. Als bijvoorbeeld niet tijdig gereageerd wordt op een verzoek om een stukje groen in bruikleen te mogen hebben, dan is een verzoek om een dwangsom niet op zijn plaats.
Besluiten waarvoor wel een dwangsom kan worden gevraagd zijn bijvoorbeeld subsidie- of vergunningaanvragen  of bezwaarschriften die niet tijdig wordt afgedaan.
Besluiten waarvoor geen dwangsom gevraagd kan worden zijn besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en besluiten op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who).

Welke voordelen heeft de wet voor u?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de gemeente beslist over uw aanvraag? Dan kunt u de gemeente een brief sturen, waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de gemeente ‘in gebreke’. De gemeente heeft na ontvangst van deze ingebrekestelling twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

  1. De dwangsom begint automatisch te lopen
    Als u de gemeente in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal € 1260).
  2. U kunt direct beroep instellen
    Als u de gemeente in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Verlengen beslistermijn

Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag. Daarom biedt de nieuwe wet overheden de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen. Bijvoorbeeld als de gemeente meer informatie van u nodig heeft om een goede beslissing te kunnen nemen. Ook is het mogelijk om de beslistermijn met instemming van de aanvrager te verlengen, bijvoorbeeld om te zoeken naar een alternatieve oplossing.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtenaar die uw aanvraag in behandeling heeft of u kunt het algemene nummer bellen: 14 0528.

Uitgelicht

Zoeken