Lees voor

Delegatiebesluiten gemeente Hoogeveen

Versie maart 2011.

Hierbij treft u een overzicht aan van de door de gemeenteraad genomen besluiten waarbij de raad zijn bevoegdheid middels delegatie heeft overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen dooreen bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent (artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht). 

Delegatie is slechts mogelijk wanneer dit bij wettelijk voorschrift is toegestaan. Daarom is de wettelijke grondslag ook vermeld in onderstaand overzicht.

Gedelegeerde bevoegdheid: 

Als bedoeld in: 

Grondslag delegatie: 

Datum besluit: 

Vaststellen van een exploitatieplan

2.12 Wabo 

Art. 6.12 lid 3 Wro 

03-03-2011 

Vaststellen van een exploitatieplan 

Art. 3.6 Wro  

Art. 6.12 lid 3 Wro

27-05-2010

Voorbereiden van een onteigeningsbesluit ten behoeve van de realisering van de noordelijke helft van het bedrijventerrein Riegmeer te Hollandscheveld

Art. 80 Ow 

Afd. 3.4 Awb

Art. 156 Gemwet

14-05-2009

Indelen van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen 

Vaststellen van de openbare ruimten 

Toekennen nummeraanduidingen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen 

Vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

Art. 6 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 156 Gemwet

18-09-2008

Aanwijzen trouwlocaties

Art. 147 Gemwet Art.1:63 BW 

Art. 156 Gemwet

23-12-2004 

Benoemen leden en plv. leden van de programmaraad Rendo (thans: gezamenlijk IJsselland, Nop, Zuid Drenthe

Art. 6.15 Mediawet

Art. 156 Gemwet

27-03-2003 

Naast bovenstaande delegatiebesluiten heeft de raadin een aantal gevallen autonome bestuursbevoegdheden gedelegeerd via een verordening. Als voorbeeld is te noemen de bevoegdheid tot subsidieverstrekking in de Algemene subsidieverordening.

Uitgelicht

Zoeken