Lees voor

Regelgeving

Elke gemeente hanteert bij de uitvoering van beleid diverse regels. Vaak gaat het om landelijke regels zoals de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Ruimtelijke Ordening en Participatiewet. Deze landelijke regelgeving is te vinden via wetten.nl. Daarnaast heeft elke gemeente eigen regels, opgesteld door de bestuursorganen van de gemeente, zoals raad, college van B&W en de burgemeester.

Gemeentelijke regelgeving

Deze regels kunnen per gemeente verschillen en kunnen worden onderscheiden in:

Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels

Verordeningen zijn regelingen van de gemeenteraad. Zo’n verordening bevat vaak voorschriften die voor iedereen bindend zijn (zoals de Algemene plaatselijke verordening). Soms krijgt het college van B&W via een verordening van de raad de bevoegdheid om nadere regels te stellen, die dan vaak worden vastgelegd in een regeling met de naam Besluit (b.v. Besluit begraafplaatsen 2010 of een Aanwijzingsbesluit).

Beleidsregels zijn algemene regels over het gebruik van een bevoegdheid door een bestuursorgaan van de gemeente. Denk aan een besluit dat door de raad, het college of de burgemeester wordt genomen. Een beleidsregel vertelt hoe een bestuursorgaan belangen moet afwegen, feiten moet vaststellen, of wettelijke voorschriften moet uitleggen.

Instructies en reglementen zijn intern werkende regelingen die taken en werkzaamheden vastleggen (b.v. een Reglement van orde). Ga naar de verordeningen, overige regelingen en beleidsregels.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen zijn ook regelingen van de gemeenteraad. Deze regelingen binden zowel de burger als de overheid zelf. In een bestemmingsplan staat waarvoor een terrein of pand gebruikt mag worden. Nieuwe bebouwing moet passen in het bestaande bestemmingsplan. Ga naar de pagina over bestemmingsplannen.

Privaatrechtelijke regelingen

Privaatrechtelijke regelingen zijn regelingen waarbij de gemeente optreedt als eigenaar of bezitter van goederen dan wel leverancier van diensten. Ga naar de Privaatrechtelijke regelingen.

Delegatie en mandaat

Via Delegatie kunnen bestuursorganen bevoegdheden overdragen aan anderen.
Via Mandaat, volmacht en machtiging kunnen bestuursorganen bevoegdheden opdragen aan anderen.
U kunt de bevoegdheid van medewerkers laten toetsen via een verzoek aan het team HRM via het algemene nummer 14 0528.

Meldpunt hinderlijke regelgeving

Heeft u last van de gemeentelijke regelgeving? Maak er melding van.

Gemeenschappelijke regelingen

De raden, colleges en de burgemeesters van 2 of meer gemeenten kunnen voor de behartiging van gezamenlijke belangen afzonderlijk of samen een gemeenschappelijke regeling treffen. De gemeente Hoogeveen is betrokken bij diverse gemeenschappelijke regelingen.

Ga naar gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenteblad Hoogeveen

Bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften zijn vanaf 1 januari 2014 digitaal. Ga naar gemeenteblad Hoogeveen.

Europese regelgeving

De Europese Unie bepaalt  een groot gedeelte van de Nederlandse regelgeving. De belangrijkste onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn: het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal, Europees aanbesteden, staatssteun, milieu en water en Europese subsidies. Het kenniscentrum Europa decentraal geeft zowel een overzicht van Europese regelgeving als aanvullende informatie. Zie www.europadecentraal.nl

Rijks regelgeving

De belangrijkste stroom aan regelgeving komt vanuit het Rijk. Het gaat om bijvoorbeeld algemene wetten zoals Grondwet, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet openbaarheid van bestuur, Burgerlijk wetboek. Daarnaast zijn de specifieke wetten op het terrein van het bestuursrecht van groot belang voor de gemeente. Zie rijksregelgeving.

Provinciale regelgeving

Ook op provinciaal niveau worden kaders gesteld die voor de gemeentelijke praktijk van belang zijn. Bijvoorbeeld op het terrein van ruimtelijke ordening, natuur en milieu, water, verkeer en vervoer, etc. Bekijk de regelgeving van de provincie Drenthe.

Uitgelicht

Zoeken