Lees voor

Veiligheidsvisie

Is Hoogeveen in 2019 een veilige gemeente? Vast en zeker, als bewoners en organisaties zich daar samen voor inzetten de komende jaren. De gemeente neemt graag het voortouw.

Een gemeente met minder ongevallen, branden en inbraken. Een gemeente met minder vernielingen, bedreigingen, vandalisme en criminaliteit.
Dat spreekt iedereen aan.

Onveiligheid maakt mensen bang. Daar gaan we wat aan doen. Dat staat in de visie Een veilig Hoogeveen is van ons allemaal. Dit is een plan om de gemeente de komende tien jaar veiliger te maken.

Daarbij gaat het om veiligheid thuis, binnen het gezin. Daarnaast om veiligheid in het openbaar gebied. En ook om veiligheid in de ruimten buitenshuis, die niet openbaar zijn. Het werk bijvoorbeeld, of de school, het theater en het sportveld.

De gemeente Hoogeveen wil af van ongewenst gedrag, waardoor bewoners zich niet veilig voelen. We gaan Hoogeveen, samen met de bewoners en de maatschappelijke organisaties, veiliger maken. Veiligheid is vooral een zaak van en voor de bewoners. Zij hebben onveilige situaties meteen in de gaten. Als het goed is, spreken ze elkaar dan aan. Lukt het ze niet om zelf voor meer veiligheid te zorgen, dan is er de gemeente die ingrijpt. Bijvoorbeeld door de opbouwwerker of de politie in te zetten.
De komende tien jaren gaan we langs zes sporen de veiligheid in Hoogeveen verbeteren.

1. Voorkomen is beter dan genezen

We gaan nog meer maatregelen nemen, waarmee we voorkomen dat onveiligheid ontstaat. Lukt het ons bijvoorbeeld om misbruik van alcohol en drugs verder tegen te gaan, dan betekent dat minder vandalisme. En als we voorkomen, dat jongeren zonder diploma’s van school gaan, dan is de kans op werk groter en de kans op mogelijke problemen kleiner.

2. Harde en zachte veiligheid of Sociale veiligheid naast fysieke veiligheid?

Bij sociale veilgheid zetten we nog meer in op voorlichting en het vroegtijdig signaleren van problemen. We stimuleren dat bewoners elkaar aan gaan spreken in gezin, familie, school, werk, straat, vereniging, kerk en etnische groep.. Denk hierbij aan het gebruik van alcohol en drugs en het uitgaansgeweld. Daarnaast verbeteren we de harde veiligheid, ook wel ‘fysieke veiligheid’ genoemd. Bijvoorbeeld door te investeren in brand- en inbraakveilige gebouwen.

3. Jeugd en jongeren eerst

Met verreweg de meeste jongeren gaat het goed. Ze leveren noch voor zichzelf, noch voor hun omgeving problemen op. Maar er is een kleine groep, die wel overlast veroorzaakt. Door misbruik van alcohol en drugs, door zich schuldig te maken aan geweld, bedreiging, vernieling en vandalisme. Voor de bestrijding van zulke overlast kun je niet vroeg genoeg beginnen: via voorlichting en hulp bij de opvoeding kunnen we veel problemen voorkomen. Samenwerking tussen de opbouwwerker, de maatschappelijk werker, de jongerenwerker, de wijkbeheerder en de wijkagent is hierbij erg belangrijk.

4. Achter de voordeur

Veel ontsporingen hebben te maken met wat er in de gezinnen fout gaat. Bijvoorbeeld huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook hiervoor geldt, dat we met man en macht moeten proberen om te voorkomen dat dit plaatsvindt. Als het écht fout dreigt te gaan, schrikken we er niet voor terug in zulke gezinnen in te grijpen. Volgens een nieuwe wet heeft de burgemeester vergaande bevoegdheden.

5. Samen in wijken en dorpen

Als bewoners elkaar ergens kennen, dan is dat in de wijken en dorpen. Samen met de maatschappelijke organisaties kunnen ze bij uitstek daar iets doen aan verbetering van de veiligheid. Daarom zijn De Smederijen heel geschikt om te werken aan een veiliger Hoogeveen.

6. Informatie gebruiken

De verschillende maatschappelijke organisaties beschikken over heel veel informatie over wat er zoal speelt op het gebied van (on)veiligheid. Deze organisaties gaan nauwer samenwerken. Als zij hun informatie op één hoop gooien, ontstaat er een beter inzicht in de veiligheidssituatie. Dit kunnen we goed gebruiken bij het voorkomen en aanpakken van onveiligheid. Daarbij gebruiken we ook de verhalen en ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de bewoners.

De gemeente gaat samen met de maatschappelijke organisaties de zes sporen vertalen in concrete maatregelen. Enkele staan al vast:

  • Voortaan staan we bij alle plannen, activiteiten en projecten stil bij de vraag: welke maatregelen zijn nodig om te zorgen voor een maximale veiligheid?
  • Groepen vandalen, de georganiseerde misdaad, plegers van huiselijk geweld, jongeren die wegblijven van school: alle risicogroepen kunnen rekenen op bijzondere aandacht.
  • Er komt een actieprogramma om misbruik van alcohol en drugs aan te pakken.
  • Het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin krijgt een nadrukkelijke rol in het verbeteren van de veiligheid.
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling worden hard aangepakt.
  • Informele toezichthouders, waaronder conciërges, stadswachten, buurtbeheerders, huismeesters en bewoners, zorgen voor extra oren en ogen om onveiligheid waar te nemen.
  • Via De Smederijen wordt op wijk- en dorpsniveau aan het verbeteren van de veiligheid gewerkt.
  • Er komt een Veiligheidsnetwerk; dat is een initiatief van het Openbaar Ministerie, maar zal onder regie van de gemeente een nog bredere opzet krijgen.

Veiligheid is niet iets dat vanzelf ontstaat. Niet iets dat bewoners aan de gemeente kunnen uitbesteden. Ook niet iets dat de gemeente op het bordje van de bewoners kan leggen. Veiligheid is een kwestie van samen doen. Een veilig Hoogeveen is van ons allemaal!

De maatschappelijke organisaties, waarmee de gemeente in ieder geval samenwerkt op het gebied van veiligheid zijn: de politie, het Openbaar Ministerie, de brandweer, de verslavingszorg, de reclassering, de horeca, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), de Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst (GGD), de zorginstellingen, de woningcorporaties, het welzijnswerk, Veilig Verkeer Nederland, Hulpverleningsdienst Drenthe, de scholen en de buurtverenigingen.

Informatie

De complete tekst van de visie kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ella Dam, telefoon 0528-291244.

Visie Veiligheid

Ieder mens heeft behoefte aan vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving. Aan veiligheid dus. Onveiligheid leidt tot angst en angst beklemt. Nu is veiligheid niet alleen een kwestie van incidenten afwachten en dan ingrijpen, maar vooral van goed opletten en voorkomen. Het gaat om veiligheid in eigen wijk of dorp! Thuis, op school en op het werk. De gemeente heeft, samen met veiligheidspartners, een concept Visie Veiligheid gemaakt. Dit is een soort inspiratiebron voor hoe de gemeente, partners en bewoners vorm en inhoud kunnen geven aan een veilig Hoogeveen waar iedereen zich veilig voelt.

Lees de Veiligheidsvisie en de publieksfolder

U kunt de complete visie en de publieksversie hier lezen

Documenten

Uitgelicht

Zoeken