Lees voor

Beleid en visie

Waar gaan we naar toe in Hoogeveen? Welke weg kiest het gemeentebestuur namens ons allemaal? In de volgende documenten leest u meer.

 • Antennebeleid

  Om de beleidsregels Antennemasten heeft de gemeente Hoogeveen aangegeven waaraan aanvragen voor het plaatsen van antennemasten moeten voldoen.

 • Beleidsnota borden evenementen ReadSpeaker lees voor logo
 • Blindengeleidelijnen en gehandicapten parkeerplaatsen 2012 ReadSpeaker lees voor logo

  Beslisdocument blindengeleidelijnen en gehandicapten parkeerplaatsen 2012 geeft antwoord op de vraag waar blindengeleidelijnen worden gelegd, welke specificaties de blindengeleidelijnen hebben en hoe dit gerealiseerd gaat worden. De gemeente heeft gekozen voor drie netwerken (centrum, Stationsgebied en ziekenhuis) waar blinden en slechtzienden door middel van blindengeleidelijnen naar voorzieningen kunnen lopen. Tussen de netwerken kunnen blinden en slechtzienden gebruik maken van de bus met aangepaste haltes. Zodra op een (netwerk)-locatie geplande werkzaamheden worden verricht zullen de blindengeleidelijnen worden meegenomen.

 • Bomen en kapbeleid

  De gemeente biedt bescherming aan waardevolle bomen. Tegelijk vindt de gemeente het belangrijk dat inwoners zelf kunnen bepalen wat ze met de boom in hun achtertuin doen.

 • Civiel- en cultuurtechnische standaard ReadSpeaker lees voor logo
 • Cultuur kadernota (concept)

  Hoogeveen heeft een breed cultureel aanbod. Om de huidige culturele infrastructuur op peil te houden, zijn vernieuwingen en samenwerking belangrijke aandachtspunten binnen het cultuurbeleid voor de komende jaren.

 • Decentralisaties

  Hoogeveen bereidt zich voor op nieuwe taken. Deze taken worden door het rijk gedecentraliseerd.

 • Economische Structuurvisie

  Wat kan de gemeente doen om de economische groei en werkgelegenheid in Hoogeveen maximaal te stimuleren?

 • Energiemonitor Hoogeveen

  De energiemonitor geeft inzicht hoe de gemeente Hoogeveen er voor staat in het behalen van de Hoogeveense klimaatdoelstellingen. Dit wordt uitgedrukt in CO₂ emissies. In de energiemonitor wordt gekeken naar de verdeling voor heel Hoogeveen in Industrie, Verkeer en Wonen. Ook wordt er ingezoomd op de gemeentelijke organisatie.

 • Energievisie
 • Evenementenbeleid 2018-2022

  De kindvriendelijkste evenementen van Nederland

 • Groenstructuurvisie ReadSpeaker lees voor logo

  Prachtstad en Stoere dorpen

 • Grondbeleid

  De gemeentelijke overheid heeft veel met grond. Zo moet de gemeente grond verwerven om iets te realiseren. Bijvoorbeeld openbare voorzieningen zoals een speelplaats, buurtgebouw of school.

 • Hard- en softdrugsbeleid gemeente Hoogeveen 2014

  Er zijn nieuwe beleidsregels voor hard-en softdrugs in de gemeente Hoogeveen. Hier vindt u een overzicht van deze regels.

 • Internationale Samenwerking

  De gemeente Hoogeveen heeft een stedenband met de stad Martin in Slowakije.

 • Milieuvisie

  We moeten er samen voor zorgen dat onze leefomgeving leefbaar blijft. De manier waarop we dat kunnen, is vastgelegd in de milieuvisie.

 • Millenniumgemeente

  Als millenniumgemeente wil Hoogeveen lokaal initiatief verbinden aan de mondiale agenda.

 • Mobiliteitsvisie

  In de Mobiliteitsvisie is het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente tot 2026 omschreven.

 • Modernisering WSW ReadSpeaker lees voor logo

  In deze beleidsnotitie is uitgewerkt op welke manier de gemeente zijn wsw-opdracht uitvoert. De uitvoering is in handen gegeven van Alescon.

 • Nota Ruimtelijke Kwaliteit

  De Nota Ruimtelijke kwaliteit vervangt de Welstandsnota met de daarbij behorende oplegnotitie voor de pilot ‘welstandsvrij bouwen’. De pilot welstandsvrij bouwen is succesvol verlopen en krijgt een vervolg in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

 • Ontwikkelmogelijkheden Paardenhouderijen ReadSpeaker lees voor logo
 • Openbare verlichting 2012 - 2022 ReadSpeaker lees voor logo

  In dit plan wordt het verandertraject geschetst naar een duurzamere en efficiëntere verlichting van de openbare ruimte.

 • Recreatie & Toerisme 2018-2022
 • Sociale Structuurvisie

  Hoe ziet de gemeente Hoogeveen er over tien jaar in sociaal opzicht uit? Dat was de centrale vraag bij het ontwikkelen van de Sociale Structuurvisie van de gemeente Hoogeveen.

 • Standplaatsenbeleid

  In de standplaatsennota is het beleid van de gemeente omschreven met betrekking tot vaste en tijdelijke standplaatsen en de standplaatsvergunningen.

 • Structuurvisie Hoogeveen 2.0
 • Toekomstvisie

  De volgende onderwerpen staan in de Toekomstvisie: Wat vinden Hoogeveners belangrijk? Waar moet de gemeente de komende jaren extra aandacht voor hebben?

 • Uitvoeringsplan nota jeugdhulp 2017
 • Veiligheidsvisie

  Is Hoogeveen in 2019 een veilige gemeente? Vast en zeker, als bewoners en organisaties zich daar samen voor inzetten de komende jaren. De gemeente neemt graag het voortouw.

 • Visie Dienstverlening Gemeente Hoogeveen - 2009 en verder ReadSpeaker lees voor logo

  Duidelijk doen!

 • Visie externe veiligheid ReadSpeaker lees voor logo

  Hoe om te gaan met externe veiligheid en de te maken keuzes over externe veiligheid in relatie tot bedrijfsvestiging, woningbouw en infrastructuur voor het transport van gevaarlijke stoffen.

 • Visie landelijk gebied gemeente Hoogeveen ReadSpeaker lees voor logo

  De visie op het landelijk gebied bestaat uit acht deelvisies voor de thema’s landschap, water, natuur, infrastructuur, landbouw, wonen, werken en recreatie & toerisme.

 • Visie op het sociaal domein

  De sociale visie vormt het fundament voor de uitwerking van de verschillende decentralisaties.

 • Volksgezondheid: Gezondheid komt niet vanzelf ReadSpeaker lees voor logo

  Sinds 2002 moeten gemeenten een lokale nota gezondheidsbeleid opstellen. Hoogeveen heeft in 2009 de nota ‘GezondHeid komt niet vanzelf’ vastgesteld. Hierin staan de speerpunten beschreven van het Hoogeveense gezondheidsbeleid.

 • Watertakenplan Fluvius
 • Welstand

  De welstandsbeoordeling is een zaak van de gemeente. In de welstandsnota heeft de gemeenteraad procedure en criteria vastgesteld.

 • Woonvisie Hoogeveen 2017-2020 'waar iedereen een thuis vindt' ReadSpeaker lees voor logo

Uitgelicht

Zoeken