Lees voor

Rioolheffing betalen

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de afvoer van bijvoorbeeld regen
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

Rioolheffing in de gemeente Hoogeveen

Op het tabblad Kosten staan de verschillende tarieven van de gemeente Hoogeveen. De rioolheffing in in de gemeente Hoogeveen bestaat uit:

  • eigenarenheffing (zorgplicht hemel- en grondwater). Deze heffing is gebaseerd op het kadastrale oppervlakte van uw perceel en staat los van het feit of uw perceel wel of geen aansluiting heeft op het gemeentelijk riool.
  • gebruikersheffing (zorgplicht stedelijk afvalwater). Deze heffing is gebaseerd op het drinkwaterverbruik.

Gewijzigde  rioolheffing en gemeentelijke watertaken

  • Meer informatie over de gewijzigde rioolheffing.
  • Meer informatie over de gemeentelijke taken vindt u op het waterloket van de gemeente Hoogeveen.

Waterschap

Het waterschap dient de waterhuishouding in een groot gebied te controleren en te regelen. De taken van een waterschap zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Uit de Wet gemeentelijke watertaken vloeit voor dat tussen gemeenten en het waterschap samenwerking en afstemming moet ontstaat op basis van gelijkwaardigheid. U blijft dus ook van het waterschap een aanslag ontvangen omdat ook zij diverse taken uitvoert.

Kosten

Eigenaar

De tarieven voor de eigenaar van een object zijn als volgt vastgesteld:

Oppervlakte Tarief 2019
0 m² - 1.000 m²  € 43,50
1.000 m² - 5.000m² € 43,50 plus € 0,30 voor iedere 100 m² boven 1.000 m²
5.000 m² - 10.000 m² € 55,50 plus € 0,25 voor iedere 100 m² boven 5.000 m²
10.000 m² - 100.000 m² € 68,00 plus € 0,20 voor iedere 100 m² boven 10.000 m²
100.000 m² of meer € 248,00 plus € 0,15 voor iedere 100 m² boven


Voor objecten welke niet bestemd zijn voor woondoeleinden (bijvoorbeeld een garagebox) en een oppervlakte van 1 m² of meer, maar minder dan 59 m² is de hoogte van het eigenarengedeelte van de rioolheffing vastgesteld op € 25,75

Gebruiker

De tarieven voor de gebruiker van een object zijn als volgt vastgesteld:

Object Tarief 2019
voor een woonhuis € 103,40 per jaar
voor een niet-woning € 103,40 per jaar
voor een niet-woning waar meer dan 200 m³ tot 10.000 water m³ wordt toegevoerd € 103,40 vermeerderd met € 51,70 voor iedere 100 m³ tot 10.000 m³ of een gedeelte daarvan
voor een niet-woning waar meer dan 10.000 m³ tot 100.000 m³ water wordt toegevoerd € 5.170,- vermeerderd met € 36,20 voor iedere 100 m³ water of een gedeelte daarvan
voor een niet-woning waar meer dan 100.000 m³ water wordt toegevoerd € 37.750,- vermeerderd met € 23,25 voor iedere 100 m³ water of gedeelte daarvan

Toelichting kosten

De eigenarenheffing is een zogenaamde tijdstipbelasting. Bent u op 1 januari 2017 eigenaar van een object dan betaalt u voor het gehele jaar de rioolheffing. De gebruikersheffing is een zogenaamde tijdvakbelasting. Dit betekent dat wanneer u verhuist naar een andere gemeente u de rioolheffing betaalt over het aantal maanden dat u het object in gebruik heeft gehad. Een verhuizing binnen de gemeente heeft geen invloed op de hoogte van de rioolheffing.

Uitgelicht

Zoeken