Lees voor

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Om in aanmerking te komen voor een nieuwe rioolaansluiting moet u contact opnemen met het cluster Realisatie en Beheer.

In overleg met u wordt bekeken hoe de aansluiting het best gerealiseerd kan worden. Als dat mogelijk is proberen we het schone hemelwater (afkomstig van daken) af te koppelen van het rioolstelsel en rechtstreeks naar het oppervlaktewater te brengen.

Voorwaarden

Artikel 1

Huisrioleringen, die door of vanwege Burgemeester en Wethouders zijn goedgekeurd en voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, kunnen aansluiting krijgen op het gemeenteriool. Voor het verkrijgen van deze aansluiting moet een aanvraag in drievoud worden ingediend, voorzien van een situatietekening schaal 1:1000 en een rioleringsplan schaal 1:100. Op het rioleringsplan moeten de diameter, de leidingkleur, diepte de afmetingen en de te gebruiken materialen van de rioleringsonderdelen zijn aangegeven. De noodzakelijke geachte wijzigingen worden van gemeentewege op de tekeningen aangebracht. Eén van de tekeningen wordt, zonodig voorzien van wijzigingen, bij de vergunning aan de aanvrager teruggezonden. 

Artikel 2

Voor het aansluiten van een goedgekeurde huisriolering, wordt van gemeentewege, op kosten van de vergunninghouder, een riool gelegd van het in artikel 4. genoemde ontstoppingsstuk af naar het gemeenteriool. De vergunninghouder betaalt de kosten van de door de gemeente uit te voeren werkzaamheden. Het onderhoud van de aansluiting geschiedt van gemeentewege voor rekening van vergunninghouder.

Artikel 3

Behalve aan de eisen, gesteld bij de bouwverordening, moet de aansluiting voldoen aan de hierna vermelde bepalingen.

Artikel 4

Binnen de erfscheiding moet de afvoerleiding aan de straatzijde toegankelijk zijn voor eventuele ontstoppingswerkzaamheden. Hiertoe dient een ontstoppingsstuk in de leiding te worden opgenomen.

Artikel 5

In geval van gescheiden afvoer dienen de vuilwater- en regenwaterleidingen als zodanig herkenbaar te zijn. Hiertoe dient de vuilwaterafvoerleiding uitgevoerd te worden in de kleur bruin en de regenwaterafvoerleiding in de kleur grijs.

Artikel 6

De aanvraag voor een rioolaansluiting moet minstens 6 weken, voordat deze aansluiting tot stand moet komen, worden ingediend door middel van de daarvoor bestemde formulieren.

Artikel 7

Alle schade, die ten gevolge van het hebben of gebruik maken van deze vergunning mocht ontstaan, komt voor rekening van de vergunninghouder.

Artikel 8

De lozing van het afvalwater in de gemeentelijke riolering, dient rechtstreeks te geschieden. Aanwezige septictanks, zakputten, en beerputten of soortgelijke werken dienen, alvorens tot aansluiting wordt overgegaan, ten genoegen van Burgemeester en Wethouders te worden kortgesloten of te worden verwijderd.

Artikel 9

De lozing van afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen, ten gevolge waarvan verstoppingen of beschadigingen in of aan het rioolstelsel kunnen ontstaan dan wel in werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en/of rioolpersgemaal ongunstig kan worden beïnvloed, is verboden.

Artikel 10

Het te lozen afvalwater moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. de zuurgraad dient niet lager te zijn dan 6.5 en niet hoger dan 9;
  2. in het water mogen de volgende stoffen niet voorkomen:
    1. minerale oliën en vetten;
    2. brandbare en explosieve stoffen;
    3. giftige stoffen in hoeveelheden en concentratie, die schadelijk kunnen zijn voor de goede werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Artikel 11

De vergunninghouder/ster is bevoegd, de vergunning over te dragen met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen.

Kosten

De huisaansluiting aan het riool op grond van de gemeente (incl. ontstoppingsstuk) wordt door de gemeente zelf aangelegd. De kosten komen geheel voor rekening van de aanvrager. U krijgt voor aanvang van de werkzaamheden een kostenraming van de gemeente.

Aanvraag

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Uitgelicht

Zoeken