Lees voor

Overtreding milieuregels melden

Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

  • illegaal afval is gestort
  • de bodem is vervuild
  • de lucht is verontreinigd
  • geluidsoverlast is

U doet dan een verzoek om handhaving. Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan:

  • een boete uitdelen
  • de overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom)
  • besluiten om de vergunning in te trekken

Ook kan de gemeente aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden.

Milieu in gevaar?

Bel telefoonnummer 14 0528 (tijdens werktijden) of 06 - 525 807 55 (dag en nacht)

Milieucalamiteit

Milieucalamiteiten zijn ongelukken waarbij schadelijke stoffen in het milieu terecht zijn gekomen of dreigen te komen. U ziet bijvoorbeeld een plas olie op het water, een autowrak of een berg afval waar hij niet hoort. Als er niet snel actie wordt ondernomen, kan het milieu hier jarenlang last van houden. Ook stank, lawaai en andere vormen van overlast voor u en voor het milieu kunt u melden.

Klachten Vliegveld Hoogeveen: 0528 291608.

Voor klachten en vragen over het vliegveld Hoogeveen met betrekking tot het milieu (bijvoorbeeld geluidsoverlast) is een speciaal meldpunt: de Klachtenlijn Luchtvaartterrein Hoogeveen, tel. (0528) 291 608.

Voorwaarden

U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belang heeft bij het naleven van de milieuregels.

Direct regelen

Aanvraag

U doet een handhavingsverzoek bij de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen.

Termijn

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Uitgelicht

Zoeken