Lees voor

Onroerendezaakbelasting betalen

Als u eigenaar bent van een onroerende zaak (grond met bebouwing zoals woningen, winkels en kantoren), betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB). Ook de gebruiker van een niet-woning moet deze belasting betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de waarde van de onroerende zaak waarvan u eigenaar of gebruiker bent en de hoogte van de gemeentelijke OZB-tarieven. Die verschillen per gemeente. De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald volgens de regels van de Wet WOZ. Gebruikers van woningen die geen eigenaar zijn, bijvoorbeeld huurders, hoeven geen onroerende zaakbelasting te betalen.

Belastingplichtige

OZB wordt geheven van eigenaren van woningen en niet-woningen en van de gebruikers van niet-woningen. Met onroerende zaken worden de grond en alles wat dat daarmee duurzaam is verbonden - zoals huizen, schuren, bedrijfspanden - bedoeld.

Er zijn twee soorten OZB:

  • OZB eigenaren
  • OZB gebruikers van niet-woningen

Zowel de eigenaar van een onroerende zaak als de gebruiker van een niet-woning krijgt een aanslag voor de onroerende-zaakbelastingen.

Iemand die zowel eigenaar als gebruiker van een niet-woning is, betaalt dus beide belastingen.

Tijdstipbelasting

Bent u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak, dan bent u belastingplichtig voor het hele jaar. Dit houdt in dat bij een verkoop of huuropzegging van het object in de loop van het belastingjaar, de aanslag onroerende-zaakbelasting niet wordt verminderd. Wel is het gebruikelijk dat bij een verkoop de notaris deze belasting verrekent met de toekomstige eigenaar. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van onroerendezaakbelasting zijn:

  • U bent eigenaar van een (bedrijfs)pand en/of u bent huurder gebruiker van een bedrijfspand.

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. 

Kosten

Omschrijving 

Tarief 2019

Voor woningen: OZB-tarief eigenaar woningen

0,1547 % van de waarde in economisch verkeer

Voor niet-woningen: OZB-tarief eigenaar

0,2693 % van de waarde in economisch verkeer

Voor niet-woningen: OZB-tarief gebruiker

0,2041 % van de waarde in economisch verkeer

 

Toelichting kosten

De WOZ-waarde is de basis voor de berekening van de OZB van de gemeente. Voor de OZB stelt de gemeenteraad elk jaar opnieuw de tarieven vast. Ook is besloten de tariefdifferentiatie te handhaven. Dat wil zeggen: voor woningen en niet-woningen hanteren we verschillende tarieven. Met die keuze wil de gemeenteraad voorkomen dat de belastingdruk voor woningen onevenredig wordt verhoogd ten opzichte van niet-woningen.

Aanvraag

Kijk voor meer informatie over de WOZ-waarde bij het product Taxatieverslag.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitgelicht

Zoeken