Lees voor

Monumentale boom kappen

Een boom of struik kan een monumentale status hebben. U mag de boom dan niet kappen of stevig snoeien. Een boom is een monument als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen monument zijn.

Om een omgevingsvergunning voor het kappen van een monumentale boom te krijgen, moet u kunnen bewijzen dat er goede redenen zijn. Een reden kan zijn dat deskundigen hebben bewezen dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument. Deze bomen kunnen kleiner zijn dan die waarvoor normaal gesproken een vergunning aangevraagd moet worden.

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt. Is de boom waar het om gaat niet van u? Vraag dan de eigenaar om schriftelijke toestemming.

Voorwaarden

De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

  • geen hinder oplevert
  • bijzonder is voor een straat of buurt
  • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen

Aanvraag

U doet de melding via het Omgevingsloket Online (OLO). Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke effecten te verwachten op beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Uitgelicht

Zoeken