Lees voor

Monument slopen

Als u een gemeentelijk monument wilt slopen, moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen. Of als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Voor het slopen van niet-monumentale panden moet u een melding doen bij de gemeente.

Voorwaarden

U moet meestal een omgevingsvergunning aanvragen:

  • als het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • als het gaat om de gehele of gedeeltelijke sloop van een monument.
  • als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Als u een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het slopen van een monument. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Aanvraag

Voor het verwijderen van het potentieel gevaarlijke asbest geldt een aantal regels. Meer informatie over asbest vindt u bij het product Asbestverwijdering.

U doet de melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding vijf werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest zit.

Online regelen

U doet de melding via het Omgevingsloket Online (OLO).

Houd uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.

Termijn

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Wanneer wordt de uitgebreide procedure gevolgd? Dit gebeurt bij:

  • (gedeeltelijke) sloop van een Rijksmonument
  • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

De uitgebreide procedure duurt 6 maanden. Deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.

In alle andere gevallen geldt de reguliere procedure. Deze procedure duurt 8 weken. Ook deze termijn mag met 6 weken worden verlengd.

Uitgelicht

Zoeken