Lees voor

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u niet in staat bent om de gemeentelijke heffingen te betalen, kunt u de gemeente om kwijtschelding vragen.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen of heffingen.

GBLT (voorheen Lococensus)

 • Verontreinigingsheffing
 • ingezetenenomslag

Gemeente Hoogeveen

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • In uitzonderlijke gevallen voor de aanslag Onroerende zaakbelastingen

U hoeft voor de gemeentelijke belastingen en de heffingen van Lococensus slechts één formulier in te vullen. Het aanvragen van kwijtschelding voor zelfstandige ondernemers is niet mogelijk.

Automatische kwijtschelding van belastingen

Indien u in het vorig belastingjaar volledige kwijtschelding hebt gehad, doet u voor het nieuwe belasting jaar mee in de procedure van de automatische kwijtschelding. Dit betekent dat er middels elektronische bestandsvergelijking beoordeeld wordt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U hoeft dit niet aan te vragen en als u in aanmerking komt voor de procedure krijgt u van de toekenning of afwijzing bericht. Deze bestandsvergelijking wordt uitgevoerd door het InlichtingenBureau, welke hiertoe geautoriseerd is. Het InlichtingenBureau gebruikt gegevens van Belastingdienst, RDW en UWV. 

Kwijtschelding en automatische incasso

Als u denkt voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is het verstandig een machtiging tot automatische incasso te verstrekken. U voorkomt daarmee problemen als aan u geen kwijtschelding wordt verleend. Als kwijtschelding is verleend, wordt automatisch het eventueel teveel betaalde bedrag terugbetaald.

Voorwaarden

Als u het kwijtscheldingsformulier samen met een van de instanties invult, moet u de volgende kopieën van de bewijsstukken meenemen:

 • spaartegoeden
 • (betaal)rekeningen
 • gegevens van de auto
 • andere vermogensbestanddelen
 • eventueel hypotheek eigen woning
 • huurspecificatie
 • beschikking huurtoeslag
 • inkomsten (loon- of uitkeringsspecificatie)
 • premie zorgverzekering
 • beschikking toeslag zorgverzekering
 • afbetalingsverplichtingen
 • alimentatie


U moet ook de verstrekte heffingskorting(en) (de voorlopige toeslag) door de Rijksbelastingdienst aan u of uw partner opgeven. Het gaat hier om de volgende heffingskortingen:

 • combinatiekorting
 • alleenstaande ouderkorting
 • aanvullende alleenstaande ouderkorting
 • algemene heffingskorting minst verdiende partner
 • jong gehandicaptenkorting (wajong).


Omdat niet elke heffingskorting tot het inkomen wordt gerekend, moet u een kopie van de beschikking van de Rijksbelasting meenemen.

Bijzonderheden

Kwijtscheldingsnormen

De kwijtscheldingsnormen van de gemeente en Lococensus bedragen 100% van de uitkering Wet werk en bijstand, inclusief vakantiegeld.

Normbedragen Per 1 januari 2017
Echtgenoten (beide jonger dan 65 jaar)

€ 1.403,98

Alleenstaande ouder (jonger dan 65 jaar)

€    982,79

Alleenstaande (jonger dan 65 jaar)

€    982,79

Echtgenoten (beiden 65 jaar of ouder)

€ 1.573,04

Echtgenoten (één partner 65 jaar of ouder)

€ 1.562,42

Alleenstaande ouder 65 jaar of ouder

€ 1.145,26

Alleenstaande 65 jaar of ouder

€ 1.145,26

Beoordelen van de aanvraag

Het verlenen van kwijtschelding gebeurt individueel en incidenteel. Een laag inkomen, bijvoorbeeld een minimumloon of sociale uitkering, is dus niet automatisch een reden voor kwijtschelding. Bij de beoordeling wordt o.a. met de volgende gegevens rekening gehouden:

 • netto inkomen per maand (inclusief vakantiegeld)
 • maandelijkse vaste lasten
 • het vermogen (eigen woning, spaar- en banksaldi, auto etc.)

U komt niet in aanmerking als u aan onderstaande criteria voldoet:

 • U beschikt over bank- of girosaldi die groter zijn dan de kosten van levensonderhoud voor één maand. Voor personen die op 31 december 1999 65 jaar of ouder waren, geldt een extra vrijstelling van € 2.269 per persoon
 • Een auto/motor met een inkoopwaarde van meer dan € 2.269 tenzij u de auto nodig heeft in verband met ziekte of handicap. De noodzaak moet blijken uit een verklaring van de huisarts of specialist. Ook met het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart is de noodzaak aangetoond
 • Het bezit een eigen woning
 • U heeft andere waardevolle bezittingen, zoals een stuk grond, een caravan of een boot
 • U oefent een zelfstandig bedrijf/beroep uit
 • U heeft voldoende betalingscapaciteit
 • U verstrekt onjuiste gegevens

Wat gebeurt er na indiening van uw verzoek?

Zodra uw verzoek compleet ontvangen is, krijgt u een ontvangstbevestiging. De afhandeling van uw verzoek kan enige tijd in beslag nemen. Het streven is om de aanvraag binnen zes maanden af te handelen. De invordering van de gemeentelijke belastingen wordt stopgezet totdat uw verzoek afgehandeld is.

Hoeveel kwijtschelding?

Voor deze heffingen is volledige en/of gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk. De gemeente Hoogeveen deelt u schriftelijk mee of u wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Lokale wetgeving

Wetten

Aanvraag

U vraagt de kwijtschelding binnen 6 weken aan.

Hulp nodig bij het invullen?

Neem contact op met de gemeente.

Contact

Gemeente Hoogeveen, telefoon 14 0528 of mailen via het contact-gedeelte op deze pagina.

Termijn

De gemeente beslist binnen zes maanden op uw verzoek.

Aanpak

Om kwijtschelding van een belasting of heffing aan te vragen, heeft u nodig:

 • het aanvraagformulier
 • uw meest recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
 • uw laatste bankafschrift
 • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning

Bezwaar & beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

Uitgelicht

Zoeken