Lees voor

Klacht over de gemeente indienen

U kunt een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders (B&W) van gemeente Hoogeveen als u een klacht heeft over een gedraging of handeling van ambtenaren en bestuurders zoals:

  • het niet of te laat beantwoorden van een brief,
  • het niet nakomen van toezeggingen,
  • het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of
  • beledigend of onbehoorlijk gedrag.

Melding openbare ruimte of klacht over aanbesteding

Als u een melding wilt doorgeven over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over een scheefliggende stoeptegel of kapotte verlichting, kunt u een Melding openbare ruimte doen.

Heeft u een klacht over een aanbesteding? Ga dan naar Klachten over aanbestedingen.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden voor het indienen van een klacht, namelijk:

  • U dient uw klacht binnen een jaar na het voorval in.
  • Uw klacht is nog niet eerder in behandeling genomen.
  • Tegen de gedraging waarover u klaagt is geen bezwaar of beroep mogelijk. Uitzondering hierop is als het gaat om het niet tijdig nemen van een besluit.

Aanvraag

Als u een klacht heeft, kunt u een brief sturen waarin u uw klacht beschrijft. Deze brief kunt u richten aan het college van B&W. U kunt ook het digitale klachtformulier op deze pagina gebruiken. Daarnaast kunt u ook telefonisch contact opnemen. U wordt dan in contact gebracht met de klachtcoördinator.

De klachtcoördinator kan u ondersteunen bij het indienen van uw klacht en u informatie geven over de verdere behandeling van uw klacht.

Behandelen van uw klacht

Wanneer u een klacht heeft ingediend, krijgt de klachtencoördinator een kopie van de ingediende klacht en zorgt hij ervoor dat uw klacht bij de juiste persoon terechtkomt.

Bij een klacht over een ambtenaar beoordeelt zijn of haar leidinggevende uw klacht. Als u een klacht heeft over (een lid van) het college van B&W, neemt de burgemeester uw klacht in behandeling.

De leidinggevende of de burgemeester nodigt u en degene over wie geklaagd is, in principe uit voor een gesprek. Uiteindelijk neemt het college van B&W een beslissing over uw klacht. Binnen zes weken na indiening van de klacht krijgt u hierover schriftelijk bericht.

Niet eens met de beslissing?

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij een externe klachtvoorziening aanvragen. Dit kan bij de gemeentelijke Ombudsman, de heer mr. M.A.C. van Egdom.

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur dat de Ombudsman elke maand houdt, maar u kunt hem ook schriftelijk of via e-mail ombudsman@hoogeveen.nl benaderen. Het adres van de Ombudsman is Postbus 20.000, 7900 PA in Hoogeveen. Anita van Ulsen is de secretaris van de ombudsman, telefoon 14 0528.

Beleidsregel Interne Klachtenprocedure De Wolden Hoogeveen

Uitgelicht

Zoeken