Lees voor

Bezwaarschrift indienen

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Of als u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen.

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken in bij degene die het besluit heeft genomen. U krijgt een ontvangstbevestiging.

Als u bezwaar aantekent, is de beslissing nog wel rechtsgeldig. Dit betekent dat u moet doen wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Soorten bezwaar

 • Gemeentelijke belasting
 • WOZ beschikking
 • Overige besluiten van de gemeente


Bezwaar tegen besluit van de gemeente

Voordat uw bezwaarschrift wordt behandeld door de bezwaarschriftencommissie nemen wij telefonisch contact met u op om te kijken of er mogelijkheden zijn om op voorhand al tot een oplosssing te komen.

Bezwaar tegen gemeentelijke belasting en WOZ beschikking

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw object of met één of meer aanslagen, neemt u dan eerst telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum . Vervolgens kunt u bezwaar aantekenen tegen het gecombineerde aanslagbiljet. U dient dit te doen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

Voor de behandeling van bezwaarschriften gemeentelijke belastingen en WOZ-zaken gelden een aantal uitzonderingen.

 • De heffingsambtenaar moet uw bezwaarschrift afhandelen voor het eind van het jaar waarin het bezwaarschrift is ingediend, met een minimum van zes weken.
 • Bij belastingzaken wordt u alleen gehoord door de bezwaarschriftencommissie indien u daarom verzoekt in uw bezwaarschrift.
 • U krijgt niet automatisch uitstel van betaling van de belastingbedragen op het aanslagbiljet.
 • Als u uitstel van betaling wilt, kunt u hierom verzoeken in uw bezwaarschrift. U kunt alleen uitstel van betaling krijgen over het betwiste deel van de aanslag.

Indienen

Voor een vlotte en correcte afhandeling gebruikt u bij voorkeur het bezwaarformulier om een bezwaarschrift te sturen.

Voorwaarden

Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een termijn van zes weken na bekendmaking van het gemeentelijke besluit. In het bezwaarschrift beschrijft u waarom u het niet eens bent met het besluit. Vermeld in het bezwaarschrift in ieder geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
 • de datum waarop het besluit is genomen
 • het nummer van het besluit
 • de reden van uw bezwaar, waarbij u duidelijk uw bezwaar omschrijft, zo mogelijk alle relevante bewijsstukken meestuurt en de redenen nummert
 • de dagtekening van uw bezwaarschrift

Bij bezwaar WOZ-beschikking of gemeentelijke belastingen

 • eventueel een verzoek voor uitstel van betaling over het betwiste deel van een aanslag
 • of u gehoord wilt worden voordat uitspraak wordt gedaan op uw bezwaarschrift

Kosten

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd. Maakt u wel andere kosten, bijvoorbeeld voor een advocaat of rechtsbijstandverzekeraar, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een vergoeding. Vraagt u de vergoeding aan voordat het besluit op bezwaar is genomen

Aanvraag

Voor een vlotte en correcte afhandeling gebruikt u bij voorkeur het formulier om een bezwaarschrift te sturen.

Termijn

De heffingsambtenaar handelt uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af. Dat gebeurt in ieder geval voor het eind van het jaar waarin het bezwaarschrift is ingediend, tenzij het in de laatste zes weken van het jaar is ingediend. In dat geval geldt een maximale beslistermijn van 12 weken, gerekend vanaf het tijdstip waarop de bezwaartermijn afloopt. Uiteraard is het streven belastingbezwaren sneller af te handelen dan de termijn die ervoor staat.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Tips

 • Meer informatie kunt u lezen in de brochure bezwaarschriften.
 • Wanneer de gemeente niet binnen de wettelijke termijn uw bezwaarschrift afhandelt, kunt u de gemeente in gebreke stellen door een brief te sturen. Ga naar Wet Dwangsom voor meer informatie. 

Uitgelicht

Zoeken