Lees voor

Werkbezoek Child Friendly Cities

26 juli 2017 - Child Friendly Cities is een platform van gemeentebestuurders, gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden, gericht op het ontwikkelen en bevorderen van innovatief jeugdbeleid op lokaal niveau. De rechten van het kind zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. Deelname aan het netwerk biedt gemeenten de kans om inspiratie op te doen en kennis, ervaringen en voorbeelden uit te wisselen. In het kader van kennisuitwisseling werd een werkbezoek voor Nederlandse gemeenten georganiseerd in Hoogeveen.

werkbezoekWethouder Gert Vos heette alle deelnemers van het werkbezoek van harte welkom in Hoogeveen. In het project ‘Jong Hoogeveen heeft de toekomst’ komt terug hoe de gemeente invulling geeft aan een kindvriendelijke stad. Kort worden de belangrijke fundamenten onder de aanpak ‘Jong Hoogeveen heeft de toekomst’ toegelicht. De fundamenten zijn:
-    We doen dit SAMEN MET kinderen jongeren en ouders en SAMEN met partners
-    We zetten in op het bouwen van relaties (high challenges, high support)
-    We verbinden de leefwerelden ‘thuis’, ‘school’ en ‘buurt’

Sport

Jonathan van den Akker, teamleider van de sportfunctionarissen in de gemeente Hoogeveen, vertelt over de inzet van sport in de aanpak ‘Jong Hoogeveen heeft de toekomst’ en over de brede kijk die in de sportprojecten wordt meegenomen. Sport is al vaak niet meer het hoofditem, omdat leefstijl, gezondheid, talentontwikkeling en ‘financiële fitheid’ een steeds grote plek innemen in de aanpak en activiteiten. In het actieplan Sport en Bewegen wordt bijvoorbeeld sterk ingezet op het bundelen van programma’s en projecten, de intensieve samenwerk met partners en de inzet van sport als middel in plaats van sport als doel. In de praktijk is dat terug te zien in het aanbod met projecten en programma’s als: Sport JIJ ook?, het preventiemenu basisonderwijs, het Vignet Gezonde School, de website actiefjonghoogeveen.nl, het Jeugd sport- en cultuurfonds en ‘positief opvoeden sport en jeugdhulp’.

PCBS Juliana van Stolberg

Na de inleidende presentaties stappen we in de bus en brengen we een werkbezoek aan PCBS de Juliana van Stolberg. De school ligt in een zorgwijk, met alle uitdagingen die daarbij horen.
Directeur Sandra van Iterson neemt ons mee in hoe de school omgaat met ouders en hoe de school heel bewust bouwt aan de relatie met ouders. Het uitgangspunt van de school: Gelijke kansen vraagt om een ongelijke behandeling.
Het lukt de school goed om ouders op allemaal verschillende manieren te betrekken bij de school en de ontwikkeling van hun kind, afhankelijk van de behoefte van de ouders. Dat is (naast het goed op peil zijn van de onderwijsprestaties) de voornaamste reden waarom de school is uitgeroepen tot excellente school, de eerste van Drenthe.

Eduwiek

De reis brengt onder verder naar Eduwiek. In Eduwiek heeft VO school het Roelof van Echten College haar krachten gebundeld met het regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland RENN4, Ambiq, Onderwijscentrum De Twijn en Stichting Legato. Het is een nieuw gebouw en een nieuw concept, waar speciaal en regulier onderwijs bij elkaar komen, zowel inhoudelijk als fysiek. Het totale aanbod aan onderwijs en zorg komt zo beschikbaar voor alle kinderen in Hoogeveen en omgeving, passend onderwijs in optima forma.

Jong Krakeel

Vervolgens gaat de groep naar de wijk Krakeel. In deze wijk zijn de basisscholen ‘Apollo’ en ‘Morgenster’ begonnen met naschoolse activiteiten voor de kinderen uit de wijk onder de naam Jong Krakeel. Iedere dag is er iets te doen.  
We werden welkom geheten door een drietal zeer enthousiaste kinderen, die ons vertelden over de aanpak en de activiteiten die worden georganiseerd. Ze vertelden dat kinderen een grote stem hebben in  het aanbod en de ouders zoveel mogelijk worden betrokken bij de uitvoering. Een flink aantal kinderen heeft aan de naschoolse activiteiten  meegedaan en het enthousiasme is groot. Niet alleen bij de kinderen, maar zeker ook bij de  volwassenen die meehelpen. Er ontstaan een heel ander contact tussen ouders en de school en samen wordt gebouwd aan een prettige buurt en betere kansen voor kinderen.  Directeur van de Apollo Nicolet ten Kate en gebiedsregisseur Martin Peelen nemen ons mee in de aanpak, van idee tot realisatie.     
Groene peuterspeelzaal de Sterrenhoeve
We brengen ook een bezoekje aan ‘De Sterrenhoeve’ in de wijk Krakeel. De Sterrenhoeve is een peuterspeelzaal van stichting SPSH waar kinderen vooral buiten zijn en dagelijks in aanraking komen met onder meer groen, natuur en duurzaamheid. In dit concept spelen de kinderen 80 procent van de tijd op de peuterspeelzaal buiten en kunnen ze in een avontuurlijke omgeving ontdekken en leren.
Op deze locatie horen we ook meer over ‘de doorgaande lijn VVE’, een initiatief van twee grote onderwijsbesturen en de peuterspeelzalen. Samen zorgen zij voor een optimale ontwikkelingslijn in de voor- en vroegschoolse periode. Directeur van de SPSH Marian Kleve vertelt over de mooie dingen die dat nu in de praktijk al oplevert en hoe de kansen voor kinderen in de praktijk worden vergroot.

Afsluiting

Ter afsluiting zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de ervaringen naar aanleiding van het werkbezoek en de concepten die we in praktijk hebben gezien. Ook wisselen we van gedachten over het netwerk Childfriendly Cities en de ondersteuningsvragen die er zijn. Geconstateerd werd dat het goed is om de kennisuitwisseling te blijven doen en elk aar te blijven inspireren. De aanwezigen waren erg enthousiast over de mooie dingen die gebeuren in Hoogeveen.

 

Uitgelicht

Zoeken