Lees voor

Hoogeveen komt in 2018 ruim 9 miljoen euro tekort

25 april 2019 - De gemeente Hoogeveen komt 9,2 miljoen euro tekort, ondanks een meevaller van 2,6 miljoen uit het Gemeentefonds van het Rijk. Dat blijkt uit de jaarrekening en jaarverslag 2018. De belangrijkste oorzaken van het tekort zijn overschrijdingen van de budgetten van de Jeugdhulp (3,8 miljoen), de Wet maatschappelijke ondersteuning (3 miljoen) en de bijstand (1 miljoen). Volgens het college hebben veel gemeenten in Nederland moeite om het sociaal domein financieel rond te krijgen.

Ook onder meer de noodzakelijke extra bijdrage aan de ambtelijke organisatie, de lagere parkeeropbrengsten en minder inkomsten van sportaccommodaties speelden de jaarrekening parten.

Wethouder Jan Steenbergen: ‘Opnieuw bleek in 2018 dat we te weinig geld van het Rijk hebben gekregen voor  de Jeugdhulp, bijstand en Wmo. We zien sindsdien in Hoogeveen en heel Nederland een groei van het gebruik van de jeugdhulp en toenemende tekorten ten opzichte van het geld dat we voor de uitvoering krijgen’, aldus Steenbergen. ´Daarom zijn we vorig jaar begonnen met de doorontwikkeling van de jeugdhulp, waarbij de vraag is hoe er beter kan worden gestuurd op preventie en op de maatschappelijke kosten’.

Bij de inkomensregelingen werd negen ton minder aan rijksbijdrage ontvangen dan begroot. Ondanks een daling van het aantal bijstandsgerechtigden in de laatste maanden van 2018 vielen de uitgaven toch nog een ton hoger uit dan de begrote uitkeringskosten. Daardoor ontstond een tekort van in totaal een miljoen euro.

Bij de Wmo steeg het aantal cliënten of voorzieningen niet. Toch ontstond er een tekort van drie miljoen euro door een fors lagere rijksbijdrage.

Investeringen

In 2018 is ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd. Dit is 57% van het geraamde bedrag. De grootste investeringen zijn gedaan in het asfalteringsprogramma, de aanleg van de rondweg in Hollandscheveld en de aankoop van gebouwen. Grote investeringen die doorschuiven naar dit jaar zijn Kindcentrum Wolfsbos en fase 2 van de herinrichting van het stadscentrum.

Optimaal Leven Team

Nieuw is het Optimaal Leven Team, dat mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zorg en ondersteuning biedt. Het team werkt met elke cliënt aan een persoonlijk plan om hun leven weer op de rails te krijgen en het sociale netwerk van deze kwetsbare mensen te vergroten.

Opvolger werkvoorzieningschap

Hoogeveen heeft samen met De Wolden en Midden-Drenthe Stark opgericht, als opvolger van werkvoorzieningschap Alescon. Het is een bedrijfsvoeringsorganisatie, waarbij de gemeenten het beleid bepalen en Stark de uitvoering doet.

Nieuwe woningen

In 2018 is de woningvoorraad met 101 nieuwbouwwoningen toegenomen. Het gaat voornamelijk om woningbouw in de kern Hoogeveen. Vooral de woningbouw in Erflanden heeft bijgedragen aan de productie.

Hoofdstraat

Vorig jaar is een masterplan gemaakt voor de herinrichting van de Hoofdstraat tussen de Grote Kerkstraat en de Cascade, inclusief de pleintjes, de omliggende parkeerterreinen, de verbindingen tussen de parkeerterreinen en het winkelgebied. De rest van de Hoofdstraat en omgeving volgt later.

Energiebesparing

Steeds meer eigenaren zijn bewust bezig met verduurzaming van hun woningen. Vooral verenigingen van eigenaren (vve’s) willen voor hun complex hier graag mee aan de slag. Afgelopen jaar heeft de gemeente vijf vve’s gefaciliteerd in deze verkenning. Ook in de dorpen ontstaan initiatieven om samen werk te maken van energiebesparing.

In 2018 is het project waterstofwijk Hoogeveen gestart. Onderzocht wordt hoe waterstof gas kan vervangen voor de verwarming van woningen.

Leefbaarheid en veiligheid

Het gaat het goed met de leefbaarheid in Hoogeveen. Inwoners ervaren minder overlast en voelen zich over het algemeen veilig in hun wijk of dorp. Ook zijn Hoogeveners minder vaak slachtoffer van delicten. Het veiligheidsgevoel van de mensen is weer iets verbeterd ten opzicht van vier jaar geleden.

Lobby

Vorig jaar is een lobby ingezet voor de verbreding van de A28 tussen Hoogeveen en Meppel en een treinverbinding elk kwartier met Zwolle voor een snellere verbinding met de Randstad. Bij de lobby is ook het Hoogeveense bedrijfsleven nauw betrokken.

Raad over jaarrekening

De jaarrekening wordt donderdagavond 25 april aangeboden tijdens de raadsavond. Wethouder Steenbergen informeert dan de gemeenteraad over het verdere proces van de begroting in het licht van deze jaarrekening.

Het is de bedoeling dat de raad 22 mei over de jaarrekening debatteert en 13 juni een besluit neemt.

Jaarrekening en jaarverslag 2018

Uitgelicht

Zoeken