Lees voor

Raad spreekt over theater De Tamboer

18 mei 2017 - Vanavond is tijdens de raadsvergadering gesproken over theater De Tamboer. Het theater trok in 2016 90.000 bezoekers. Afgezet tegen vergelijkbare theaters doet De Tamboer het goed. De Tamboer draagt bij aan een aantrekkelijk Hoogeveen en een aantrekkelijk stadscentrum en is van culturele waarde voor de regio en haar inwoners. Toch zijn er zorgen over De Tamboer. Financieel staan de zaken er niet goed voor. Dat is niet nieuw. De zorgen begonnen al in 2010 en, ondanks diverse ingrepen en tijdelijke steun, is het niet gelukt een gezonde financiële situatie te bereiken. Het college van B&W heeft daarom vorig jaar De Tamboer de opdracht gegeven te komen tot een structurele oplossing voor de komende decennia.

Te groot voor huidige markt

Uit het bedrijfsplan blijkt onder andere dat het gebouw en de organisatie van De Tamboer te groot zijn voor de huidige markt. Daardoor zijn de vaste kosten hoger dan de inkomsten kunnen dekken. Het zorgt ervoor dat De Tamboer structureel in geldnood is. Oplossing voor dit probleem is een compacter gebouw met een kleinere organisatie. Ook moet De Tamboer nog meer vraaggericht programmeren. Deze zaken zijn beschreven in het bedrijfsplan. Het plan beoogt een transformatie en renovatie om te komen tot een toekomstbestendig theater dat voldoende heeft aan de huidige jaarlijkse subsidie van € 1.049.000.

Solide basis

Op dit moment kan De Tamboer niet aan de slag met de uitvoering van het bedrijfsplan. De financiële situatie laat het niet toe. Daarom doet De Tamboer een beroep op de gemeente. Het college stelt de raad voor in drie stappen toe te werken naar een solide basis waarop De Tamboer weer kan gaan bouwen. De eerste stap is het leggen van een gezonde financiële basis. Het college stelt, op basis van het bedrijfsplan van De Tamboer, de raad voor de exploitatie gezond te maken door het negatief eigen vermogen weg te werken en een financiële buffer aan te leggen. Daarvoor is eenmalig € 811.000 nodig. Daarnaast stelt het college de raad voor de achtergestelde lening van € 385.000 kwijt te schelden. Hiermee kan de transformatieperiode ingaan. Tijdens deze transformatieperiode wil het college onder voorwaarden jaarlijks € 200.000 extra subsidie verstrekken. De tweede stap is dat zo snel mogelijk de organisatie aangepast wordt en dat de noodzakelijke investeringen om als theater kunnen functioneren worden gedaan. De derde stap is te komen tot een renovatie ontwerp. Deze moet in het najaar van 2018 klaar zijn.

Aan het werk met transformatie

Het college stelt voor deze besluiten te nemen op voorwaarde dat de Raad van Commissarissen (RvC) van De Tamboer daarna zo snel mogelijk uitvoering geeft aan de inrichting van het sturingsmodel zoals beschreven in het bedrijfsplan. Verder moet de RvC snel inzicht geven in de noodzakelijke investeringen in gebouw en techniek tot het moment van renovatie.

Raadsvoorstel De Tamboer
Rapport - Naar een toekomstbestendig Stadstheater De Tamboer

Uitgelicht

Zoeken