Lees voor

College B&W over rekenkameronderzoek naar huisvesting en maatschappelijke begeleiding statushouders in Hoogeveen

9 maart 2017 – Vandaag ontving het college het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de wijze waarop de gemeente Hoogeveen de huisvesting en begeleiding van statushouders heeft georganiseerd. Hieronder geeft het college een eerste korte reactie op het onderzoek:

‘Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor de opzet en stimulerende en prikkelende intentie van het onderzoek. De taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders kent al jaren een grillig verloop. In 2015 en 2016 zagen we een sterke stijging van het aantal te huisvesten statushouders. Vanaf najaar 2016 zagen we alweer een sterke daling. Vanuit Hoogeveen voorzien we statushouders van passende huisvesting. Niet omdat het moet, maar omdat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarbij hebben we ons bewust niet gefocust op procedures, beleidskaders en doelstellingen, maar op het tijdig vinden van passende huisvesting. Dat is door pragmatisch te handelen en door goede werkafspraken te maken met onze partners goed gelukt. Daar zijn we trots op en blij mee. Die trots geldt ook voor het grote maatschappelijke draagvlak voor statushouders in Hoogeveen. We zijn dan ook blij met de conclusie van de commissie dat de huisvesting van statushouders in onze gemeente doeltreffend verloopt. 

Aanbevelingen

Ondanks de positieve resultaten heeft de commissie ook een aantal aanbevelingen gedaan die we ons ter harte nemen of waarop we al een aantal maatregelen hebben genomen.

Zo hebben we de huisvestingsopgave voor statushouders voldoende geborgd in de woonvisie die nu bij de gemeenteraad voorligt en later in de daar aan te koppelen prestatieafspraken. De woningcorporaties nemen daarbij hun verantwoordelijkheid, waarvoor we hen erkentelijk zijn. We zijn niet van plan om een huisvestingsverordening op te stellen.

Door uitbreiding van de formatie hebben we de kwetsbaarheid in het primaire proces van begeleiding en participatie weten terug te dringen. De administratie en verantwoording over de middelen is een aandachtspunt. We zullen zorgen voor meer inzicht in de kosten en de besteding van de middelen ten behoeve van de huisvesting van statushouders en meer specifieke financiële informatie.’

Rekenkamercommissie Hoogeveen: Betere afspraken huisvesting statushouders nodig

Uitgelicht

Zoeken