Lees voor

Gemeente Hoogeveen maakt nieuwe afspraken met woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers over sociale huurwoningen

7 december 2017 - Op 6 december ondertekenden woningcorporaties Actium, Domesta en Woonconcept, sociale verhuurders MEVM, Cascade en Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen hun nieuwe afspraken voor sociale huurwoningen in de gemeente Hoogeveen. De partijen willen, ook in de toekomst, zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De afspraken gelden voor de periode 2018 – 2022.

Foto: Gerrit BoerWat spreken de partijen met elkaar af?

“Betaalbaar wonen moet voor iedereen mogelijk zijn”, vindt Bert Otten. “Gelukkig vinden alle partijen dat. Er moeten voldoende woningen zijn voor de mensen met lagere inkomens en er moet variatie zijn in het aanbod. Dat geldt voor woningen die er al zijn maar ook voor woningen die nog gebouwd gaan worden. Vraag en aanbod moeten op elkaar aansluiten. Wachttijden gaan we zoveel mogelijk beperken. Leegstand gaan we voorkomen. We spreken met elkaar af dat de voorraad sociale huurwoningen gelijk moet blijven in de komende jaren. En dat mensen die een status hebben verkregen om in ons land te blijven, ook een dak boven hun hoofd krijgen.”

De sociale huurwoningen zullen in elk geval aantrekkelijk moeten zijn voor huurders. Niet alleen in prijs maar ook in kwaliteit. Woonlasten verlagen waar het kan, staat centraal. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen. De huurdersorganisaties en corporaties gaan energiecoaches inzetten om het effect van energetische maatregelen maximaal te maken. Wooncomfort verhogen en de woningen geschikt maken voor alle fasen in het leven, is ook een belangrijke inzet van de afspraken.

Bert Otten: ”Steeds meer kwetsbare mensen komen zelfstandig in de wijk te wonen. Samen onderzoeken we een aanpak om senioren, die behoefte hebben aangepast te wonen, daarbij te helpen. In 2018 onderzoeken we in een pilot of het mogelijk is om de uitvoering van Wmo?woningaanpassingen over te dragen aan de corporaties. Dit inclusief het benodigde Wmo budget naar rato van het aantal woningen.

We willen dat we allemaal tevreden samen wonen en leven. De inzet is gericht op het voorkomen van maatschappelijke problemen in buurten en dorpen. Dat begint met vroege signalering en preventie, vrijwillige begeleiding, bemoeizorg, maar het vraagt waar nodig ook om repressief ingrijpen. Alle partijen willen daarin hun rol nemen.“

In het samenwerkingsverband De Smederijen werken inwoners en partijen vanuit een gezamenlijk doel aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Alle partijen stellen specifiek voor sociale huurwoningen een integrale aanpak op voor fijn leven in de wijk.
Bert Otten: “We zullen elkaar scherp houden met een evaluatie van wat we doen. In het volgende jaar worden de activiteitenoverzichten van alle partijen besproken, alle afspraken doorlopen en waar nodig aangevuld of bijgesteld. Ik heb er vertrouwen in dat we onze ambities waar maken.”

 

Actium, Stichting Woonconcept, Domesta, Huurdersplatform MEVM en de Huurdersvereniging Cascade                                                                                                                                                                                                                                       en Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen zaten met wethouder Bert Otten aan tafel om het                                                                                                                                                                                                                                  startschot te geven voor nieuwe gezamenlijke taken.

Uitgelicht

Zoeken